dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

امار تعداد داوطلبان حاضر در استخر اکسپرس اینتری بر اساس امتیاز بندی

آمریکا کانادا ویزا و مهاجرت ویزا و راه های مهاجرت کانادا ویزای مهاجرتی کانادا اکسپرس اینتری کانادا امار تعداد داوطلبان حاضر در استخر اکسپرس اینتری بر اساس امتیاز بندی

آمار داوطلبان حاضر در استخر اکسپرس اینتری

آمار داوطلبان حاضر در استخر اکسپرس اینتری – تعداد افراد حاضر در استخر اکسپرس اینتری به علاوه امتیاز

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری 2022

نکته: این پست پس از هر تغییر از سوی IRCC بروز رسانی میشود.


توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 22 مارس 2023

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200310
501-600534
451-50063666
491-500444
481-49012001
471-48020955
461-47016863
451-46013,403
401-45061,323
441-45012720
431-44013300
421-43010696
411-42011925
401-41012682
351-40071,424
301-35037208
0-3005,681
جمع240,146


توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 15 مارس 2023

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200784
501-6003,216
451-50065,826
491-5002,603
481-49012183
471-48020,833
461-47016836
451-46013,371
401-45061,240
441-45012672
431-44013,334
421-43010,697
411-42011,833
401-41012704
351-40071292
301-35037,113
0-3005,650
جمع245,121


توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 1 مارس 2023

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200606
501-6002,129
451-50065,187
491-5001756
481-49012126
471-48020813
461-47017,042
451-46013,450
401-45061,086
441-45012679
431-44013300
421-43010,680
411-42011785
401-41012642
351-40071,529
301-35037,131
0-3005706
جمع243,374


توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 15 فوریه 2023

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200725
501-6001,415
451-50064,315
491-5001,226
481-49011,895
471-48020701
461-47017,058
451-46013,435
401-45060,559
441-45012610
431-44013,230
421-43010,529
411-42011680
401-41012510
351-40070,932
301-35036722
0-3005,596
جمع240,264


توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 18 ژانویه 2023

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200937
501-6001,553
451-50064,382
491-5001,353
481-49012,360
471-48020,467
461-47016991
451-46013,211
401-45059,921
441-45012481
431-44013,086
421-43010289
411-42011,548
401-41012,517
351-40070,484
301-35036636
0-3005,502
جمع239,415


توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 18 ژانویه 2023

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200614
501-6001,918
451-50065296
491-5003,384
481-49011,848
471-48020106
461-47016,854
451-46013,104
401-45059,491
441-45012,416
431-44013,010
421-43010,159
411-42011,444
401-41012,462
351-40070,421
301-35036754
0-3005,519
جمع240,013توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 11 ژانویه 2023

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-12002995
501-6003,897
451-50064,866
491-5003,141
481-49011783
471-48020,030
461-47016802
451-46013,110
401-45059,277
441-45012,354
431-44012928
421-43010,152
411-42011,394
401-41012,449
351-40070,204
301-35036,547
0-3005,469
جمع243,255توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری 2022

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 22 نوامبر 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200876
501-6001,227
451-50062400
491-5003,031
481-49010,517
471-48019,494
461-47016523
451-46012,835
401-45058,357
441-45012228
431-44012823
421-4309,896
411-42011209
401-41012201
351-40068,489
301-35035614
0-3005,252
جمع232,215

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 7 نوامبر 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200958
501-6001206
451-50063,525
491-5004,366
481-49010270
471-48019,388
461-47016633
451-46012868
401-45058,522
441-45012,320
431-44012,856
421-4309,871
411-42011,194
401-41012281
351-40068711
301-35035610
0-3005,087
جمع233619

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 24 اکتبر 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200762
501-600937
451-50064,829
491-5006226
481-4909,956
471-48019,241
461-47016539
451-46012,867
401-45058,249
441-45012268
431-44012775
421-4309789
411-42011,223
401-41012,194
351-40069,192
301-35035904
0-3005,108
جمع234,981

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 10 اکتبر 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200601
501-6002785
451-50064536
491-5006,384
481-4909784
471-48019,163
461-47016,396
451-46012809
401-45057,962
441-45012236
431-44012629
421-4309777
411-42011204
401-41012,116
351-40068680
301-35035501
0-3005,055
جمع235,120

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 26 سپتامبر 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200479
501-6004,411
451-50064,097
491-5005,985
481-4909,572
471-48019,151
461-47016562
451-46012,827
401-45058,143
441-45012259
431-44012673
421-4309802
411-42011209
401-41012200
351-40069,175
301-35036006
0-3005,112
جمع237,423

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 29 اوت 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200466
501-6007,224
451-50063270
491-5005,554
481-4909,242
471-48019,033
461-47016476
451-46012965
401-45058,141
441-45012287
431-44012758
421-4309796
411-42011,105
401-41012195
351-40068974
301-35036001
0-3005,120
جمع239,196

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 15 اوت 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200538
501-6008221
451-50062753
491-5005,435
481-4909,129
471-48018831
461-47016,465
451-46012893
401-45058,113
441-45012200
431-44012721
421-4309801
411-42011,138
401-41012253
351-40068,440
301-35035745
0-3005,137
جمع238,947

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 2 اوت 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200640
501-6008975
451-50062,330
491-5005,343
481-4909,044
471-48018747
461-47016,413
451-46012783
401-45057,987
441-45012101
431-44012705
421-4309,747
411-42011,117
401-41012,317
351-40068,325
301-35035,522
0-3005,145
جمع238,924

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 18 جولای 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200580
501-6009,101
451-50061776
491-5005,091
481-4908857
471-48018642
461-47016401
451-46012785
401-45057992
441-45012034
431-44012657
421-4309770
411-42011220
401-41012,311
351-40069007
301-35035,815
0-3005,360
جمع239,631

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 6 جولای 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200669
501-6008773
451-50058,040
491-5004670
481-4908,227
471-48017,617
461-47015,522
451-46012004
401-45054,735
441-45011,339
431-44011957
421-4309,213
411-42010,609
401-41011617
351-40065,460
301-35034000
0-3005,172
جمع226,849

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 20 ژوئن 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200664
501-6008,017
451-50055,917
491-5004,246
481-4907,845
471-48016,969
461-47015,123
451-46011,734
401-45053,094
441-45010,951
431-44011,621
421-4308,800
411-42010,325
401-41011,397
351-40064,478
301-35033,585
0-3004,919
جمع220,674

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 6 ژوئن 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200922
501-6007637
451-50054,182
491-5004011
481-4907,545
471-48016541
461-47014699
451-46011,386
401-45051,746
441-45010679
431-44011271
421-4308,575
411-42010,060
401-41011,161
351-40063,157
301-35032,831
0-3004,841
جمع215,316

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 9 می 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200602
501-6006972
451-50051,541
491-5003639
481-4907,015
471-48015760
461-47014,167
451-46010960
401-45049,886
441-45010,230
431-44010,837
421-4308176
411-4209765
401-41010,878
351-40061,089
301-35031,833
0-3004803
جمع206726

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 27 اپریل 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200747
501-6006577
451-50050,330
491-5003,498
481-4906,826
471-48015,382
461-47013,851
451-46010773
401-45049,092
441-45010,117
431-44010685
421-4308012
411-4209,615
401-41010663
351-40060,456
301-35031705
0-3004866
جمع203773

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 11 اپریل 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200810
501-6006,391
451-50049,555
491-5003,406
481-4906677
471-48015298
461-47013,584
451-46010590
401-45048609
441-45010,034
431-44010576
421-4307,877
411-4209,555
401-41010,567
351-40059500
301-35031,148
0-3004911
جمع200924

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 28 مارس 2022

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200918
501-6005,992
451-50048,487
491-5003,204
481-4906,458
471-48014,939
461-47013,449
451-46010,437
401-45047,830
441-4509,894
431-44010,359
421-4307,726
411-4209,371
401-41010,480
351-40058,799
301-35030,880
0-3004,975
جمع197,881

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 31 ژانویه 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200983
501-6005,201
451-50047,441
491-5002811
481-4906205
471-48014,847
461-47013,132
451-46010,446
401-45047,428
441-4509753
431-44010,165
421-4307697
411-4209,199
401-41010614
351-40059,039
301-35031734
0-3005,834
جمع197660

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 17 ژانویه 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200899
501-6005,106
451-50047202
491-5002738
481-4906192
471-48014,828
461-47013,010
451-46010,434
401-45047283
441-4509650
431-44010,225
421-4307687
411-4209,139
401-41010582
351-40058692
301-35031704
0-3005799
جمع196685

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 4 ژانویه 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200406
501-6004,947
451-50046623
491-5002645
481-4906,096
471-48014669
461-47012919
451-46010294
401-45046,549
441-4509,431
431-44010,046
421-4307,553
411-4209,026
401-41010,493
351-40057781
301-35031,158
0-3005,684
جمع193,148


تسهیم امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری 2021

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 20 دسامبر 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200739
501-6004,604
451-50045721
491-5002,542
481-4905,885
471-48014,471
461-47012599
451-46010,224
401-45046194
441-4509,379
431-4409,968
421-4307,460
411-4208953
401-41010,434
351-40057,568
301-35031266
0-3005673
جمع191765

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 6 دسامبر 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200757
501-6004,431
451-50044902
491-5002,454
481-4905700
471-48014251
461-47012,375
451-46010,122
401-45046060
441-4509,340
431-4409,920
421-4307,437
411-4208,948
401-41010,415
351-40057699
301-35031,388
0-3005700
جمع190,937

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 22 نوامبر 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200577
501-6004059
451-50044066
491-5002259
481-4905,477
471-48013943
461-47012231
451-46010,156
401-45045,947
441-4509,344
431-4409,925
421-4307,418
411-4208881
401-41010,379
351-40057,850
301-35031754
0-3005,849
جمع190,102

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 8 نوامبر 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200750
501-6003779
451-50042700
491-5002,121
481-4905,263
471-48013,540
461-47011834
451-4609,942
401-45045,227
441-4509,135
431-4409762
421-4307290
411-4208751
401-41010,289
351-40057,046
301-35031295
0-3005,725
جمع186522

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 25 اکتبر 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200812
501-6003,477
451-50041736
491-5001,960
481-4905,023
471-48013,234
461-47011564
451-4609,955
401-45045,040
441-4509,064
431-4409680
421-4307285
411-4208756
401-41010,255
351-40057,204
301-35031،712
0-3005،793
جمع185،774

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 12 اکتبر 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200693
501-6003،225
451-50040،679
491-5001،857
481-4904،796
471-48012،820
461-47011،332
451-4609،874
401-45044،341
441-4508،912
431-4409،539
421-4307،119
411-4208،631
401-41010،140
351-40056،847
301-35031،597
0-3005،751
جمع183،133

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 27 سپتامبر 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200624
501-6002،812
451-50039،102
491-5001،643
481-4904،444
471-48012،212
461-47010،919
451-4609،884
401-45043،416
441-4508،766
431-4409،221
421-4306،894
411-4208،479
401-41010،056
351-40056،597
301-35031،942
0-3005،762
جمع180،255

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 14 سپتامبر 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200571
501-6003،009
451-50039،211
491-5001،719
481-4904539
471-48012،183
461-47011،064
451-4609،706
401-45042،529
441-4508،572
431-4409،047
421-4306،673
411-4208،343
401-4109،894
351-40056،107
301-35031،876
0-3005،752
جمع179،055

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 30 آگوست 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200540
501-6002،584
451-50037،010
491-5001500
481-4904،218
471-48011،415
461-47010،538
451-4609،339
401-45040،267
441-4508،131
431-4408،488
421-4306285
411-4207،890
401-4109،473
351-40054،512
301-35031،522
0-3005،696
جمع172،131

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 16 آگوست 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200486
501-6002،524
451-50036،362
491-5001،467
481-4904،106
471-48011،124
461-47010،368
451-4609،297
401-45040،475
441-4508،301
431-4408،517
421-4306،334
411-4207،947
401-4109،376
351-40053،752
301-35031،604
0-3005،633
جمع170،836

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 3 آگوست 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200567
501-6002,509
451-50035,700
491-5001,431
481-4904,046
471-48010,830
461-47010,204
451-4609,189
401-45040,628
441-4508,352
431-4408,563
421-4306,412
411-4207,948
401-4109,353
351-40052,826
301-35031,689
0-3005,586
مجموع169,505

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 19 جولای 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200478
501-6002,269
451-50034,729
491-5001,335
481-4903,828
471-48010,372
461-47010,013
451-4609,181
401-45040,246
441-4508,297
431-4408,490
421-4306,415
411-4207,821
401-4109,223
351-40052,577
301-35031,416
0-3005,529
مجموع167,244

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 21 ژوئن 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200778
501-6002,013
451-50033,372
491-5001,179
481-4903,449
471-4809,421
461-47010,020
451-4609,303
401-45040,328
441-4508,341
431-4408,554
421-4306,416
411-4207,770
401-4109,247
351-40053,416
301-35030,951
0-3005,388
مجموع166,246

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 7 ژوئن 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200747
501-6001,948
451-50033,140
491-5001,123
481-4903,309
471-4809,107
461-47010,082
451-4609,519
401-45040,117
441-4508,297
431-4408,502
421-4306,423
411-4207,734
401-4109,161
351-40054,974
301-35030,514
0-3005,346
مجموع166,786

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 25 مه 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200477
501-6001،701
451-50032،081
491-5001020
481-4903،018
471-4808،476
461-4709،989
451-4609،578
401-45039،229
441-4508،279
431-4408،236
421-4306،232
411-4207،533
401-4108،949
351-40057803
301-35030،257
0-3005،356
جمع166.904

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 17 مه 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200203
501-6001،661
451-50031،861
491-500992
481-4902،964
471-4808،296
461-4709983
451-4609،626
401-45039،085
441-4508302
431-4408،265
421-4306،200
411-4207،442
401-4108،876
351-40058،382
301-35030،254
0-3005341
جمع166،787

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 10 مه 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200451
501-6001،782
451-50032171
491-5001042
481-4902990
471-4808،195
461-47010125
451-4609،819
401-45040،239
441-4508،466
431-4408،506
421-4306،476
411-4207،700
401-4109،091
351-40057،711
301-35029،922
0-3005،305
جمع167،581

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 26 اپریل 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200353
501-6001،554
451-50030،930
491-500942
481-4902721
471-4807،525
461-4709،948
451-4609،794
401-45041،894
441-4508355
431-4408،293
421-4306243
411-4208،662
401-41010341
351-40057،310
301-35029،818
0-3005300
جمع167،159

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 12 اپریل 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200236
501-6001475
451-50030،040
491-500888
481-4902545
471-4807،003
461-4709،822
451-4609،782
401-45043،923
441-4508،412
431-4408،861
421-4307،674
411-4208،916
401-41010،060
351-40056،368
301-35029،393
0-3005،103
جمع166،538

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 29 مارس 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200269
501-6001،364
451-50028،688
491-500819
481-4902،326
471-4806،316
461-4709،491
451-4609،736
401-45045،030
441-4509،296
431-4409،780
421-4307،414
411-4208658
401-4109882
351-40055،913
301-35029،247
0-3004،965
جمع165،476

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 1 مارس 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200407
501-6001,111
451-50025,360
491-500653
481-4901,766
471-4804,642
461-4708,980
451-4609,319
401-45039,811
441-4508,266
431-4408,652
421-4306,518
411-4207,489
401-4108,886
351-40050,761
301-35026,595
0-3003,643
Total147,688

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 8 فوریه 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200603
501-6001027
451-50026،177
491-500603
481-4901،555
471-4803،823
461-4709،047
451-46011149
401-45047،731
441-45011371
431-44011352
421-4307،818
411-4208،079
401-4109111
351-40048،585
301-35025،297
0-3003،294
جمع152.714

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 18 ژانویه 2021

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200295
501-600457
451-50023،893
491-500321
481-490806
471-4802000
461-4708355
451-46012،411
401-45046،162
441-45010،919
431-44010،840
421-4307،586
411-4207،850
401-4108،967
351-40048،120
301-35025،114
0-3003،283
جمع147،324

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 4 ژانویه 2021

محدوده نمره CRSتعداد نامزدها
601-1200183
501-600273
451-50024,466
491-500231
481-490486
471-4801,134
461-47010,664
451-46011,951
401-45045,538
441-45010,760
431-44010,703
421-4307,483
411-4207,791
401-4108,801
351-40047,872
301-35024,903
0-3003,260
مجموع146,495


توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری 2020

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 21 دسامبر سال 2020

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200479
501-600390
451-50025،187
491-500255
481-490532
471-4801،336
461-47011،274
451-46011،790
401-45045،281
441-45010657
431-44010605
421-4307،477
411-4207،790
401-4108،752
351-40047،897
301-35024945
0-3003،308
جمع147،487

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 7 دسامبر سال 2020

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200413
501-600537
451-50025،216
491-500314
481-490759
471-4801،735
461-47010،858
451-46011،550
401-45044820
441-45010،499
431-44010،538
421-4307386
411-4207،719
401-4108،678
351-40047،574
301-35024،854
0-3003،300
جمع146،717

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 23 نوامبر سال 2020

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200185
501-600160
451-50025109
491-500122
481-490213
471-4801،679
461-47012،007
451-46011،088
401-45044153
441-45010،293
431-44010،390
421-4307259
411-4207،633
401-4108،578
351-40047،111
301-35024،477
0-3003،273

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری مورخ: 16 نوامبر سال 2020

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200348
501-600345
451-50027،172
491-500233
481-490518
471-4803،668
461-47011،778
451-46010،975
401-45044،017
441-45010،180
431-44010355
421-4307247
411-4207،676
401-4108559
351-40047،302
301-35024،519
0-3003،262
جمع146.965

توزیع امتیاز CRS متقاضیان در استخر اکسپرس اینتری از 4 نوامبر سال 2020

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200998
501-600828
451-50027،323
491-500535
481-4901،296
471-4803،291
461-47011،492
451-46010709
401-45043،829
441-45010،083
431-44010222
421-4307207
411-4207703
401-4108،614
351-40047،562
301-35024659
0-3003،271
جمع148،470

توزیع امتیازات CRS نامزدها در استخر اکسپرس انتری از 12 اکتبر 2020

محدوده امتیاز CRSتعداد متقاضیان
601-1200454
501-600382
451-50024,234
491-500292
481-490702
471-4802,409
461-47010,596
451-46010,235
401-45042,881
441-4509,742
431-4409,803
421-4307,129
411-4207,666
401-4108,541
351-40048,095
301-35025,023
0-3003,269
جمع144,338

توزیع امتیازات CRS نامزدها در استخر Express Entry از 28 سپتامبر 2020

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200439
501-600342
451-50023،316
491-500236
481-490515
471-4802،857
461-4709،854
451-4609،854
401-45042673
441-4509،571
431-4409،672
421-4307187
411-4207،671
401-4108572
351-40048550
301-35025،233
0-3003،321
جمع143،874

توزیع امتیاز CRS از نامزدها در استخر ورود اکسپرس اینتری – تاریخ 14 سپتامبر 2020

محدوده امتیاز CRSتعداد نامزدها
601-1200331
501-600302
451-50023،295
491-500259
481-490471
471-4803،914
461-4709182
451-4609،469
401-45042،452
441-4509367
431-4409602
421-4307،214
411-4207،728
401-4108،541
351-40048830
301-35025490
0-3003،318
جمع144،018

اعداد موجود در این جدول ، چند روز قبل از دور دعوت ، نشان دهنده تعداد كل افراد حاظر در استخر اکسپرس اینتری است. توزیع امتیازات ممکن است تغییر کند زیرا افراد پروفایل های جدید ارسال می کنند و سایر پروفایل ها منقضی می شوند، جدولهای بالا شرح مفصلی از تعداد افراد در پول اکسپرس اینتری را نشان میدهد.


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت