dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " اخبار مانیتوبا "

مانیتوبا جذب و ادغام تازه واردان فرانکوفون

https://vwalt.com/link/pytMBr

مانیتوبا جذب و ادغام تازه واردان فرانکوفونManitoba درهای خود را باز می کند تا به مهاجران آینده نگر بتواند روابط محکم تری با جوامع فرانکوفون در استان برقرار کنند. مانیتوبا...


بازگشت بازگشت
کپی شد!