dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " جریان اجازه کار پرنس ادوارد "

برنامه های مهاجرت بیزینسی جزیره پرنس ادوارد

https://vwalt.com/link/lCT5sa

رده تأثیرات تجاری جزیره پرنس ادوارد اقامت دائمی را برای کارآفرینانی که ایجاد یک تجارت در استان دارند صادر می کند. اجازه کار جریان عمل را به صورت دو مرحله ای: نامزدها با اجازه کار موقت...

جزیره پرنس ادوارد کانادا اجازه کار مهاجرت تجاری

https://vwalt.com/link/4iwjx1

افرادی که متقاضی مهاجرت تجاری به جزیره پرنس ادوارد تحت برنامه پروانه کار PEI هستند باید برای دریافت مجوز کار در کانادا آماده شوند و برای مدت معینی که در توافقنامه عملکرد تعیین شده...


بازگشت بازگشت
کپی شد!