dark
قالب تیره سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت تیره راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " آفریقای مرکزی "

آفریقا آفریقای مرکزی

همه چیز درمورد زندگی در آفریقای مرکزی

https://vwalt.com/link/w0A30w

زندگی در آفریقای جنوبی در کشور آفریقا مرکزی افراد بیکاری بیش از 6 هزار نفر هستند که دولت این کشور در صدد است که نرخ افراد بیکار را کاهش دهد اینطور که شواهد نشان می دهد نرخ مشارکت نیروی کار در...


بازگشت بازگشت
کپی شد!