dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " آفریقای مرکزی "

آفریقا آفریقای مرکزی

همه چیز درمورد زندگی در آفریقای مرکزی

https://vwalt.com/link/w0A30w

زندگی در آفریقای جنوبی در کشور آفریقا مرکزی افراد بیکاری بیش از 6 هزار نفر هستند که دولت این کشور در صدد است که نرخ افراد بیکار را کاهش دهد اینطور که شواهد نشان می دهد...


بازگشت بازگشت
کپی شد!