اخبار اخبار آمریکا

نامه دوم برای برندگان لاتاری 2023 در حال ارسال است

نامه وقت مصاحبه برای برنده های DV2023 آمریکا

مشاهده شده که چند مورد نامه 2NL خود را برای مصاحبه های اکتبر دریافت کردند. باز هم، این یعنی همه چیز بهتر از DV2022 کار می کند.

به هر حال، این نیز تأییدی است که حداقل در حال حاضر، رویه فرستادن مدارک برای kcc برای DV2023 مجدداً اجرا نشده است. این خبر عالی است.

برای کسانی که ایمیلی دریافت می‌کنند که می‌گوید صفحه ESC را بررسی کنید، فقط متوجه می‌شوند که نامه مصاحبه گاهی اوقات کمی کند در صفحه قبولیشان ظاهر می شود، در این موارد فقط چند ساعت صبر کنید و دوباره امتحان کنید.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023