تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول


گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول English Grammar Passive Sentences

جملات مجهول و معلوم

جملات مجهول ، جملاتی هستند که فاعل در آن ها مشحص نیست . به عبارتی کننده کار در جملات مجهول معلوم نیست که چه شخصی است و صرفا دارد اتفاقی را بیان می کند که انجام شده است .

برخلاف جملات مجهول ، در جملات معلوم دقیقا مشخص است که چه کسی چه کاری را انجام داده استو به عبارتی فاعل مشخص است .

بهتر است با چند مثال مفهوم جملات مجهول را کاملا برای شما بیان کنیم :

This room is cleaned every day .

این اتاق هر روز نظافت می شود

My car was repaired last month .

اتومبیلم ماه گذشته تعمیر شد

John’s car was stolen last week .

هفته گذشته اتومبیل جان به سرقت رفت

The meeting will be held tomorrow

جلسه فردا تشکیل خواهد شد

همین طور که از جملات بالا مشخص است همه ی جملات در حال بیان اتفاقی هستند که معلوم نیست کننده کار آن چه کسی بوده است و صرفا عملی که انجام شده است اهمیت دارد .

در جملات مجهول اگر بخواهیم کننده عمل را نیز ذکر کنیم آن را در آخر جمله با حرف اضافه by بیان می کنیم :

The book was written by my father

این کتاب توسط پدرم نوشته شده است

جملات مجهول

جملات مجهول با توجه به اینکه در چه زمانی است ساختار گرامری خاص خود را دارد .

جملات مجهول زمان حال ساده

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان حال ساده به فرم زیر است :

object + am/is/are + pp + …

PassiveActive
I am helpedYou are helpedHe is helpedWe are helpedThey are helpedI helpYou helpHe helpsWe helpThey help

جملات مجهول زمان حال پیوسته

ساختار گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان حال پیوسته به فرم زیر است :

object + am/is/are + being + pp + …

PassiveActive
I am being helpedYou are being helpedHe is being helpedWe are being helpedThey are being helpedI am helpingYou are helpingHe is helpingWe are helpingThey are helping

جملات مجهول زمان حال کامل

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان حال کامل به فرم زیر می باشد :

object + have/has + been + pp + …

PassiveActive
I have been helpedYou have been helpedHe has been helpedWe have been helpedThey have been helpedI have helpedYou have helpedHe has helpedWe have helpedThey have helped

جملات مجهول زمان گذشته ساده

گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان گذشته ساده به صورت زیر می باشد :

object + was/were + pp + …

PassiveActive
I was helpedYou were helpedHe was helpedWe were helpedThey were helpedI helpedYou helpedHe helpedWe helpedThey helped

جملات مجهول گذشته استمراری

ساختار گرامری جملات مجهول گذشته استمراری به صورت زیر است :

object + was/were + pp + …

PassiveActive
I was being helpedYou were being helpedHe was being helpedWe were being helpedThey were being helpedI was helpingYou were helpingHe was helpingWe were helpingThey were helping

جملات مجهول گذشته کامل

گرامر انگلیسی جملات مجهول در زمان گذشته کامل به فرم و شکل زیر است :

object + had + been + pp + …

PassiveActive
I had been helpedYou had been helpedHe had been helpedWe had been helpedThey had been helpedI had helpedYou had helpedHe had helpedWe had helpedThey had helped

جملات مجهول آینده ساده

گرامر انگلیسی جملات مجهول در زمان آینده ساده به فرم زیر است :

object + shall/will + be + pp + …

PassiveActive
I shall be helpedYou will be helpedHe will be helpedWe will be helpedThey will be helpedI shall helpYou will helpHe will helpWe will helpThey will help

جملات مجهول آینده کامل

ساختار گرامری زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان آینده کامل به فرم زیر است :

object + shall/will + have + been + pp + …

PassiveActive
I shall have been helpedYou will have been helpedHe will been helpedWe will have been helpedThey will have been helpedI shall have helpedYou will have helpedHe will have helpedWe will have helpedThey will have helped

سعی کردیم گرامر انگلیسی جملات مجهول در زمان های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم .

برای تسلط بیشتر بر گرامر زبان انگلیسی نیاز است تست و تمرین های زیادی را حل کنید .

هر چه تمرین بیشتری از مباحث و مفاهیم مختلف گرامر زبان انگلیسی حل کنید تسلط بیشتری و عمیق تری را بر روی مباحث گرامری و دستور زبان انگلیسی خواهید داشت .


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی