ویزای مهاجرتی کانادا اسپانسری مهاجرت کانادا

ویزای توریستی و برنامه اسپانسر شیپ همسر کانادا را همزمان درخواست دهید

کانادا “قصد دوگانه” را برای متقاضیان اسپانسرشیپ همسر مشخص می کند

بعضی از زوج‌ها در زمان درخواست برای اسپانسرشیپ همسر یا شریک عرفی ، مایل هستند ابتدا برای ویزای اقامت موقت (TRV) اقدام کنند و پس از ورود همسر به کانادا، برای اسپانسرشیپ اقامت دائم درخواست نمایند.

گزینه دیگر، درخواست همزمان برای هر دو ویزا است. درحالیکه افسر مهاجرت باید متقاعد شود که متقاضی ویزای موقت در پایان اجازه اقامت خود، کشور را ترک خواهد کرد، درخواست اقامت دائم به عنوان مقیم موقت نیز بلامانع است. به عبارت دیگر، تقاضا برای اقامت موقت، از هر نوع، مانعی برای درخواست اقامت دائم نخواهد بود.

قصد دوگانه مهاجرت به کانادا برای متقاضیان اسپانسرشیپ همسر

تعریف واقعی “قصد دوگانه” در قانون مهاجرت و شهروندی کانادا به این صورت بیان شده است:

“قصد متقاضی خارجی برای دریافت اقامت دائم، آنها را از اقامت موقت منع نمی‌کند در صورتی که افسر مهاجرت متقاعد شود که در پایان دوره مجاز اقامت موقت، کانادا را ترک خواهند کرد.”

هرچند، این موضوع از رد درخواست بعضی از متقاضیان جلوگیری نکرده است چراکه نتوانستند ثابت کنند در زمان انقضای مدارک اقامت موقت خود، خاک کانادا را ترک می‌کنند.

در تاریخ 30 اکتبر، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) برنامه خود برای ارسال دستورالعمل راهنمای افسرهای مهاجرت را به روز رسانی نموده و ملاحظات مربوط به بررسی درخواست‌های اسپانسرشیپ همسر را به روشنی مشخص کرده است؛ به طور خاص، برای متقاضیانی که تقاضای TRV دارند.

شرایط فردی متقاضیان خارجی تحت اسپانسرشیپ همسر

بنابر دستورالعمل جدید، افسر مهاجرت باید شرایط فردی متقاضیان خارجی تحت اسپانسرشیپ همسر یا شریک زندگی برای اقامت دائم را کاملا در نظر بگیرند.

بعضی از فاکتورهای مورد نظر به این صورت است:

  • آیا درخواست اسپانسرشیپ تایید شده است؛
  • آیا تقاضای اقامت دائم به مرحله اول تایید رسیده است؛
  • متقاضی تا چه اندازه پیوند و ارتباط با کشور خود را حفظ کرده است؛
  • اگر درخواست آنها پذیرفته نشود، برنامه متقاضی چه خواهد بود؟

اصولا، همسر و شریک زندگی قانونی باید افسر را متقاعد کند که تنها تا زمانی در کانادا خواهد بود که وضعیت قانونی مهاجرت به او اجازه دهد. افسر مهاجرت، فاکتورهای دیگری مانند موارد مورد نظر در زمان بررسی قصد دوگانه را نیز در نظر خواهد گرفت.

چگونگی بررسی قصد دوگانه کانادا از جانب افسر مهاجرت

بین مقیمان موقت با قصد زندگی در کانادا و با قصد ترک این کشور در پایان اقامت قانونی در صورت رد تقاضای اقامت دائم، تفاوت بزرگی وجود دارد.

از افسر مهاجرت خواسته شده در زمان بررسی درخواست متقاضی، به شرایط فردی متقاضی اقامت موقت توجه کند. او در میان همه فاکتورهای مورد نظر، در بررسی تقاضای اقامت موقت، موارد زیر را نیز لحاظ می‌کند: 

  • طول مدتی که متقاضی در کانادا سپری خواهد کرد؛
  • نوع اسپانسرشیپ؛
  • روابط و پیوندهای عاطفی با کشور مبدا؛
  • هدف و شرایط اقامت در کانادا؛
  • اعتبار مدارک و اطلاعات ارائه شده؛
  • رعایت قوانین مهاجرت کانادا در گذشته و اطلاعات موجود در اطلاعات شخصی و بایومتریک.

از نظر افسر، بررسی این نوع اقامت موقت، هیچ تفاوتی با دیگر انواع درخواست‌های اقامت موقت ندارد. شرایط هریک از متقاضیان، به طور جداگانه، با دقت و رعایت عدالت و انصاف، بررسی خواهد شد. 

 رد تقاضای متقاضی از جانب افسر مهاجرت

اگر افسر در مورد قصد متقاضی، تردید یا نگرانی داشته باشد، باید او را از این دغدغه‌ها مطلع سازد و فرصت پاسخگویی به او داده شود. اگر تقاضای اقامت موقت تایید نشود، باید نامه‌ای برای توضیح دلیل رد تقاضای متقاضی به او داده شود.

در صورتی که متقاضیان اقامت موقت، قصد خروج از کانادا در پایان مهلت قانونی را به روشنی مشخص نکنند، و افسر مربوطه هدف تقاضا را اقامت دائم تشخیص دهد، درخواست آنها رد می‌شود. حتی اگر در مراحل بعدی، متقاضی برای کلاس تجربه کانادایی یا یکی از برنامه‌ های استانی، واجد شرایط باشد. بنابر گفته IRCC، دلیل این موضوع آن است که متقاضی، پایبندی خود به شرایط و ضوابط اقامت موقت را ثابت نکرده و بنابراین واجد شرایط اقامت موقت نبوده است.

افسران مهاجرت کانادا برای بررسی درخواست‌های قصد دوگانه به قضاوت خود متکی هستند، ولی یادداشت‌های رسمی سیستم مدیریت موارد جهانی باید استدلال افسر در زمان ارزیابی درخواست را به روشنی مشخص کند. به عبارت دیگر، اگر قصد دوگانه به عنوان بخشی از تصمیم مربوط به این درخواست، لحاظ شده باشد، این موضوع باید در پرونده متقاضی ذکر شود.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023