تحصیلات تحصیل در آمریکا

به همراه خانواده از طریق تحصیل به آمریکا مهاجرت کنید

اگر می خواهید برای تحصیل در آمریکا، افراد تحت تکلف خود را نیز با خود به این کشور بیاورید، مطمئن شوید که designated school official یا (DSO) از این موضوع اطلاع دارد، زمانی که شما این موضوع را به DSO اعلام میکنید که با همراهان خود برای تحصیل به آمریکا می آیید، DSO فرم I-20 را به هریک از همراهان شما می دهد که موظف اند آن را تکمیل کنند.

بسیاری از مدارس فرمی جداگانه به شما می دهند که بعد از پر کردن این فرم ‘Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Status’ می توانید فرم’I-2′ را دریافت کنید. قبل از درخواست برای ویزای ‘F-2’ یا ‘M-2’ برای همراه یا فرزند خود، باید محدودیت های ویزا برای همراهان را بدانید.

مهاجرت تحصیلی به آمریکا همراه با خانواده

ویزای F-2/M-2 همراهان:

  • تا زمانی که شرایط مهاجرتی شما مورد تایید اداره ی مهاجرت آمریکا باشد، ویزای همراهاتن شما قانونی است.
  • می توانند  کشور را ترک کنند و با مدارک که لازم است دوباره به آمریکا باز گردند.
  • شاید نتوانند کار کنند.
  • ویزای F-2/M-2 این امکان را می دهد، که بتوانند تحصیل کنند ولی نه در دوره های تمام وقت.
  • اگر هریک از اطلاعات ارتباطی شما تغییر کند باید از DSO فرم I-20 را تحویل گرفته و دوباره تکمیل کنید.
  • اگر همراه شما بخواهد در برنامه ایی تمام وقت تحصیل کند، نوع ویزا باید تغییر کند به F-1 یا M-1

شرکت در دوره های تحصیلی

دانش آموزان از شش سال می توانند ویزای F-1 برای تحصیل تمام وقت دریافت کنند و در مدارس آمریکا تحصیل کنند.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023