dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

اولویت بندی بررسی ویزای کار کانادا برای مشاغل ضروری

اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار سراسری کانادا اولویت بندی بررسی ویزای کار کانادا برای مشاغل ضروری

اولویت بندی مشاغل مورد نیاز کانادا

اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) بررسی درخواست های ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) برای کدهای طبقه بندی شغلی ملی (NOC) در ادامه را ، در اولویت قرار می دهد ( یعنی این مشاغل برای ویزای کار ، برای بررسی در اولویت هستند).

گزارش روزانه توسط شعبه برنامه ریزی و انجام کار (OPPB) تهیه و توزیع می شود تا اطمینان حاصل شود که کد های NOC برای اجازه کار اولویت بندی شده است.

 • NOC 6331 – قصابی ، گوشت کوب و ماهی فروش – خرده فروشی و عمده فروشی
 • NOC 7511 – رانندگان کامیون حمل و نقل
 • NOC 8252 – پیمانکاران خدمات کشاورزی ، ناظران مزرعه و دامداران تخصصی
 • NOC 8431 – کارگران جنرال مزرعه
 • NOC 8432 – نهالستان و گلخانه ها
 • NOC 8611 – کارگران برداشت
 • NOC 9463 – کارخانه های ماهی و غذاهای دریایی
 • NOC 9617 – فراورده مواد غذایی ، نوشیدنی و محصولات مرتبط
 • NOC 9618 – ماهی و فرآوری غذاهای دریایی
 • NOC 9462 – قصابی صنعتی و برش گوشت، برش/آماده سازی مرغ و کارگران مرتبط

درصورتی که متخصصین در سلامت و درمان از طریق مجوز کار بخواهند وارد کانادا شوند ، لازم است در خارج از کشور درخواست دهند و منتظر تأیید شوند.

OPPB همچنین برای اطمینان از اولویت بندی ، لیستی از کدهای NOC زیر را برای برنامه های مربوط به مجوز کار سلامت و درمان ارائه داده است :

 • NOC 3011 – هماهنگ کننده ها و ناظر پرستاری
 • NOC 3012 – پرستاران ثبت شده در بخش عمومی و پرستاران ثبت شده روانپزشکی
 • NOC 3111 – پزشکان متخصص
 • NOC 3112 – پزشکان عمومی و پزشکان خانواده
 • NOC 3124 – مشاغل گروه پیراپزشکی
 • NOC 3125 – سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص سلامت و درمان
 • NOC 3131 – داروسازان
 • NOC 3211 – تکنسین های آزمایشگاه پزشکی
 • NOC 3212 – تکنسین آزمایشگاه پزشکی و دستیاران آسیب شناس
 • NOC 3214 – درمانگران تنفسی، پرفیوژنست های بالینی و تکنسین های قلبی ریوی
 • NOC 3215 – تکنسین های پرتو درمان پزشکی
 • NOC 3217 – تکنسین های قلب و فن آوری های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک
 • NOC 3233 – کارشناس پرستار تجربی
 • NOC 3234 – مشاغل پیراپزشکی
 • NOC 3413 – پرستار دستیار، وابسته به خدمات بیمار
 • NOC 4411 – ارائه دهندگان خدمات مراقبت از کودک در منزل (متقاضیان LMIA در کانادا)
 • NOC 4412 – کارگران پشتیبانی خانگی، خانه داران و مشاغل مرتبط (متقاضیان مورد نیاز LMIA در کانادا)

توجه: در حالی که برنامه ها در بخشهای خاصی براساس کد NOC اولویت بندی می شوند ، اما این امر مانع درخواست برای مشاغل دیگر (در صورتی که به شخص نیاز فوری باشد و متقاضی نیز کاملا واجد شرایط باشد) نمیشود.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت