تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا


مشاغل مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا

کانادا از  سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) 2021  برای طبقه بندی مشاغل (مشاغل) استفاده می کند. مشاغل بر اساس نوع آموزش در دسته های آموزشی، تحصیلی، تجربه و مسئولیت ها (TEER) دسته بندی می شوند.

 • وظایف کاری
 • کاری که یک فرد انجام می دهد

طبقه بندی ملی مشاغل کانادا (NOC)

NOC 2016NOC 2021
Skill Type 0TEER 0
Skill Level ATEER 1
Skill Level BTEER 2
Skill Level BTEER 3
Skill Level CTEER 4
Skill Level DTEER 5

برای اهداف مهاجرت ، گروه های اصلی شغلی عبارتند از:

دسته بندینوع شغلمثال
TEER 0مشاغل مدیریتیمدیر بازاریابی و فروش، مدیر مالی
TEER 1مشاغلی که معمولا نیاز به مدرک دانشگاهی دارندمهندس نرم افزار
TEER 2مشاغلی که معمولاً نیاز به یک مدرک از کالج و یا آموزشهای شغلی بیش از ۲ سال دارندتکنیسین شبکه های کامپیوتری
TEER 3مشاغلی که معمولاً نیاز به یک مدرک فنی و حرفه ای و یا آموزشهای شغلی کمتر از ۲ سال و یا آموزش حین خدمت بیش از ۶ ماه دارندنانوا، دستیار دندانپزشک
TEER 4مشاغلی که معمولاً نیاز به مدرک تحصیلی متوسطه (دبیرستان) و یا آموزش حین خدمت چند هفته ای دارندفروشندگان
TEER 5مشاغلی که نیازی به داشتن تحصیلات ندارندکارگران محوطه سازی و نگهداری زمینهای کشاورزی، رانندگان خدمات تحویل بار

اگر می خواهید به عنوان یک نیرو ماهر به کانادا بیایید، سیستم اکسپرس اینتری را در نظر بگیرید که برنامه های مربوط به اقامت دائم را مدیریت می کند:لیست مشاغل مورد نیاز کانادا 2023

شاخه TEERکد ناک NOCعنوان شغلی
010010Financial managers
010011Human resources managers
010012Purchasing managers
010019Other administrative services managers
010020Insurance, real estate and financial brokerage managers
010021Banking, credit and other investment managers
010022Advertising, marketing and public relations managers
010029Other business services managers
010030Telecommunication carriers managers
020010Engineering managers
020011Architecture and science managers
020012Computer and information systems managers
030010Managers in health care
040010Government managers – health and social policy development and program administration
040011Government managers – economic analysis, policy development and program administration
040012Government managers – education policy development and program administration
040019Other managers in public administration
040020Administrators – post-secondary education and vocational training
040021School principals and administrators of elementary and secondary education
040030Managers in social, community and correctional services
040040Commissioned police officers and related occupations in public protection services
040041Fire chiefs and senior firefighting officers
040042Commissioned officers of the Canadian Armed Forces
050010Library, archive, museum and art gallery managers
050011Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
050012Recreation, sports and fitness program and service directors
060010Corporate sales managers
060020Retail and wholesale trade managers
060030Restaurant and food service managers
060031Accommodation service managers
060040Managers in customer and personal services
070010Construction managers
070011Home building and renovation managers
070012Facility operation and maintenance managers
070020Managers in transportation
070021Postal and courier services managers
080010Managers in natural resources production and fishing
080020Managers in agriculture
080021Managers in horticulture
080022Managers in aquaculture
090010Manufacturing managers
090011Utilities managers
111100Financial auditors and accountants
111101Financial and investment analysts
111102Financial advisors
111103Securities agents, investment dealers and brokers
111109Other financial officers
111200Human resources professionals
111201Professional occupations in business management consulting
111202Professional occupations in advertising, marketing and public relations
121100Physicists and astronomers
121101Chemists
121102Geoscientists and oceanographers
121103Meteorologists and climatologists
121109Other professional occupations in physical sciences
121110Biologists and related scientists
121111Forestry professionals
121112Agricultural representatives, consultants and specialists
121120Public and environmental health and safety professionals
121200Architects
121201Landscape architects
121202Urban and land use planners
121203Land surveyors
121210Mathematicians, statisticians and actuaries
121211Data scientists
121220Cybersecurity specialists
121221Business systems specialists
121222Information systems specialists
121223Database analysts and data administrators
121230Computer systems developers and programmers
121231Software engineers and designers
121232Software developers and programmers
121233Web designers
121234Web developers and programmers
121300Civil engineers
121301Mechanical engineers
121310Electrical and electronics engineers
121311Computer engineers (except software engineers and designers)
121320Chemical engineers
121321Industrial and manufacturing engineers
121322Metallurgical and materials engineers
121330Mining engineers
121331Geological engineers
121332Petroleum engineers
121390Aerospace engineers
121399Other professional engineers
131100Specialists in clinical and laboratory medicine
131101Specialists in surgery
131102General practitioners and family physicians
131103Veterinarians
131110Dentists
131111Optometrists
131112Audiologists and speech-language pathologists
131120Pharmacists
131121Dietitians and nutritionists
131200Psychologists
131201Chiropractors
131202Physiotherapists
131203Occupational therapists
131204Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
131209Other professional occupations in health diagnosing and treating
131300Nursing coordinators and supervisors
131301Registered nurses and registered psychiatric nurses
131302Nurse practitioners
131303Physician assistants, midwives and allied health professionals
141100Judges
141101Lawyers and Quebec notaries
141200University professors and lecturers
141201Post-secondary teaching and research assistants
141210College and other vocational instructors
141220Secondary school teachers
141221Elementary school and kindergarten teachers
141300Social workers
141301Therapists in counselling and related specialized therapies
141302Religious leaders
141310Police investigators and other investigative occupations
141311Probation and parole officers
141320Educational counsellors
141321Career development practitioners and career counsellors (except education)
141400Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
141401Economists and economic policy researchers and analysts
141402Business development officers and market researchers and analysts
141403Social policy researchers, consultants and program officers
141404Health policy researchers, consultants and program officers
141405Education policy researchers, consultants and program officers
141406Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
141407Program officers unique to government
141409Other professional occupations in social science
151100Librarians
151101Conservators and curators
151102Archivists
151110Editors
151111Authors and writers (except technical)
151112Technical writers
151113Journalists
151114Translators, terminologists and interpreters
151120Producers, directors, choreographers and related occupations
151121Conductors, composers and arrangers
151122Musicians and singers
212010Supervisors, general office and administrative support workers
212011Supervisors, finance and insurance office workers
212012Supervisors, library, correspondence and related information workers
212013Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations
212100Executive assistants
212101Human resources and recruitment officers
212102Procurement and purchasing agents and officers
212103Conference and event planners
212104Employment insurance and revenue officers
212110Court reporters, medical transcriptionists and related occupations
212111Health information management occupations
212112Records management technicians
212113Statistical officers and related research support occupations
212200Accounting technicians and bookkeepers
212201Insurance adjusters and claims examiners
212202Insurance underwriters
212203Assessors, business valuators and appraisers
222100Chemical technologists and technicians
222101Geological and mineral technologists and technicians
222110Biological technologists and technicians
222111Agricultural and fish products inspectors
222112Forestry technologists and technicians
222113Conservation and fishery officers
222114Landscape and horticulture technicians and specialists
222210Architectural technologists and technicians
222211Industrial designers
222212Drafting technologists and technicians
222213Land survey technologists and technicians
222214Technical occupations in geomatics and meteorology
222220Computer network and web technicians
222221User support technicians
222222Information systems testing technicians
222230Non-destructive testers and inspectors
222231Engineering inspectors and regulatory officers
222232Occupational health and safety specialists
222233Construction inspectors
222300Civil engineering technologists and technicians
222301Mechanical engineering technologists and technicians
222302Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
222303Construction estimators
222310Electrical and electronics engineering technologists and technicians
222311Electronic service technicians (household and business equipment)
222312Industrial instrument technicians and mechanics
222313Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
232100Opticians
232101Licensed practical nurses
232102Paramedical occupations
232103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
232104Animal health technologists and veterinary technicians
232109Other technical occupations in therapy and assessment
232110Denturists
232111Dental hygienists and dental therapists
232112Dental technologists and technicians
232120Medical laboratory technologists
232121Medical radiation technologists
232122Medical sonographers
232123Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
232124Pharmacy technicians
232129Other medical technologists and technicians
232200Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists
232201Massage therapists
232209Other practitioners of natural healing
242100Police officers (except commissioned)
242101Firefighters
242102Specialized members of the Canadian Armed Forces
242200Paralegals and related occupations
242201Social and community service workers
242202Early childhood educators and assistants
242203Instructors of persons with disabilities
242204Religion workers
252100Library and public archive technicians
252110Film and video camera operators
252111Graphic arts technicians
252112Broadcast technicians
252113Audio and video recording technicians
252114Announcers and other broadcasters
252119Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
252120Graphic designers and illustrators
252121Interior designers and interior decorators
262010Retail sales supervisors
262020Food service supervisors
262021Executive housekeepers
262022Accommodation, travel, tourism and related services supervisors
262023Customer and information services supervisors
262024Cleaning supervisors
262029Other services supervisors
262100Technical sales specialists – wholesale trade
262101Retail and wholesale buyers
262200Chefs
262201Funeral directors and embalmers
262202Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations
272010Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
272011Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
272012Contractors and supervisors, pipefitting trades
272013Contractors and supervisors, carpentry trades
272014Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
272020Contractors and supervisors, mechanic trades
272021Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
272022Supervisors, printing and related occupations
272023Supervisors, railway transport operations
272024Supervisors, motor transport and other ground transit operators
272025Supervisors, mail and message distribution occupations
272100Machinists and machining and tooling inspectors
272101Tool and die makers
272102Sheet metal workers
272103Boilermakers
272104Structural metal and platework fabricators and fitters
272105Ironworkers
272106Welders and related machine operators
272200Electricians (except industrial and power system)
272201Industrial electricians
272202Power system electricians
272203Electrical power line and cable workers
272204Telecommunications line and cable installers and repairers
272205Telecommunications equipment installation and cable television service technicians
272300Plumbers
272301Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
272302Gas fitters
272310Carpenters
272311Cabinetmakers
272320Bricklayers
272321Insulators
272400Construction millwrights and industrial mechanics
272401Heavy-duty equipment mechanics
272402Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
272403Railway carmen/women
272404Aircraft mechanics and aircraft inspectors
272405Machine fitters
272406Elevator constructors and mechanics
272410Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
272411Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators
272420Oil and solid fuel heating mechanics
272421Appliance servicers and repairers
272422Electrical mechanics
272423Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
272429Other small engine and small equipment repairers
272500Crane operators
272501Water well drillers
272600Air pilots, flight engineers and flying instructors
272601Air traffic controllers and related occupations
272602Deck officers, water transport
272603Engineer officers, water transport
272604Railway traffic controllers and marine traffic regulators
272999Other technical trades and related occupations
282010Supervisors, logging and forestry
282020Supervisors, mining and quarrying
282021Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
282030Agricultural service contractors and farm supervisors
282031Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
292010Supervisors, mineral and metal processing
292011Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
292012Supervisors, food and beverage processing
292013Supervisors, plastic and rubber products manufacturing
292014Supervisors, forest products processing
292015Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing
292020Supervisors, motor vehicle assembling
292021Supervisors, electronics and electrical products manufacturing
292022Supervisors, furniture and fixtures manufacturing
292023Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
292024Supervisors, other products manufacturing and assembly
292100Power engineers and power systems operators
292101Water and waste treatment plant operators
313100Administrative officers
313101Property administrators
313102Payroll administrators
313110Administrative assistants
313111Legal administrative assistants
313112Medical administrative assistants
313200Customs, ship and other brokers
313201Production and transportation logistics coordinators
333100Dental assistants and dental laboratory assistants
333101Medical laboratory assistants and related technical occupations
333102Nurse aides, orderlies and patient service associates
333103Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
333109Other assisting occupations in support of health services
343100Elementary and secondary school teacher assistants
343109Other instructors
343200Sheriffs and bailiffs
343201Correctional service officers
343202By-law enforcement and other regulatory officers
343203Border services, customs, and immigration officers
343204Operations members of the Canadian Armed Forces
353100Registrars, restorers, interpreters and other occupations related to museum and art galleries
353110Photographers
353111Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators
353120Dancers
353121Actors, comedians and circus performers
353122Painters, sculptors and other visual artists
353123Theatre, fashion, exhibit and other creative designers
353124Artisans and craftspersons
353125Patternmakers – textile, leather and fur products
353200Athletes
353201Coaches
353202Sports officials and referees
363100Insurance agents and brokers
363101Real estate agents and salespersons
363102Financial sales representatives
363200Cooks
363201Butchers – retail and wholesale
363202Bakers
363210Hairstylists and barbers
363211Estheticians, electrologists and related occupations
363220Shoe repairers and shoemakers
363221Upholsterers
373100Concrete finishers
373101Tilesetters
373102Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
373110Roofers and shinglers
373111Glaziers
373112Painters and decorators (except interior decorators)
373113Floor covering installers
373200Residential and commercial installers and servicers
373201General building maintenance workers and building superintendents
373202Pest controllers and fumigators
373209Other repairers and servicers
373300Transport truck drivers
373301Bus drivers, subway operators and other transit operators
373310Railway and yard locomotive engineers
373311Railway conductors and brakemen/women
373400Heavy equipment operators
373401Printing press operators
373402Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction
383100Underground production and development miners
383101Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers
383110Logging machinery operators
383120Fishing masters and officers
383121Fishermen/women
393100Central control and process operators, mineral and metal processing
393101Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing
393102Pulping, papermaking and coating control operators
393200Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors
414100General office support workers
414101Receptionists
414102Personnel clerks
414103Court clerks and related court services occupations
414110Survey interviewers and statistical clerks
414111Data entry clerks
414112Desktop publishing operators and related occupations
414200Accounting and related clerks
414201Banking, insurance and other financial clerks
414202Collection clerks
414300Library assistants and clerks
414301Correspondence, publication and regulatory clerks
414400Shippers and receivers
414401Storekeepers and partspersons
414402Production logistics workers
414403Purchasing and inventory control workers
414404Dispatchers
414405Transportation route and crew schedulers
444100Home child care providers
444101Home support workers, caregivers and related occupations
444200Primary combat members of the Canadian Armed Forces
454100Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness
464100Retail salespersons and visual merchandisers
464101Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)
464200Tailors, dressmakers, furriers and milliners
464201Image, social and other personal consultants
464300Maîtres d’hôtel and hosts/hostesses
464301Bartenders
464310Travel counsellors
464311Pursers and flight attendants
464312Airline ticket and service agents
464313Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerks
464314Hotel front desk clerks
464320Tour and travel guides
464321Casino workers
464322Outdoor sport and recreational guides
464400Customer services representatives – financial institutions
464401Postal services representatives
464409Other customer and information services representatives
464410Security guards and related security service occupations
474100Mail and parcel sorters and related occupations
474101Letter carriers
474102Couriers and messengers
474200Railway yard and track maintenance workers
474201Water transport deck and engine room crew
474202Air transport ramp attendants
474203Automotive and heavy truck and equipment parts installers and servicers
474204Utility maintenance workers
474205Public works maintenance equipment operators and related workers
484100Underground mine service and support workers
484101Oil and gas well drilling and related workers and services operators
484110Chain saw and skidder operators
484111Silviculture and forestry workers
484120Specialized livestock workers and farm machinery operators
484121Fishing vessel deckhands
494100Machine operators, mineral and metal processing
494101Foundry workers
494102Glass forming and finishing machine operators and glass cutters
494103Concrete, clay and stone forming operators
494104Inspectors and testers, mineral and metal processing
494105Metalworking and forging machine operators
494106Machining tool operators
494107Machine operators of other metal products
494110Chemical plant machine operators
494111Plastics processing machine operators
494112Rubber processing machine operators and related workers
494120Sawmill machine operators
494121Pulp mill, papermaking and finishing machine operators
494122Paper converting machine operators
494123Lumber graders and other wood processing inspectors and graders
494124Woodworking machine operators
494129Other wood processing machine operators
494130Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workers
494131Weavers, knitters and other fabric making occupations
494132Industrial sewing machine operators
494133Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturing
494140Process control and machine operators, food and beverage processing
494141Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
494142Fish and seafood plant workers
494143Testers and graders, food and beverage processing
494150Plateless printing equipment operators
494151Camera, platemaking and other prepress occupations
494152Binding and finishing machine operators
494153Photographic and film processors
494200Motor vehicle assemblers, inspectors and testers
494201Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers
494202Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturing
494203Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformers
494204Mechanical assemblers and inspectors
494205Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturing
494210Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectors
494211Assemblers and inspectors of other wood products
494212Plastic products assemblers, finishers and inspectors
494213Industrial painters, coaters and metal finishing process operators
494219Other products assemblers, finishers and inspectors
545100Student monitors, crossing guards and related occupations
555109Other performers
565100Cashiers
565101Service station attendants
565102Store shelf stockers, clerks and order fillers
565109Other sales related occupations
565200Food and beverage servers
565201Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
565202Meat cutters and fishmongers – retail and wholesale
565210Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services
565211Operators and attendants in amusement, recreation and sport
565220Pet groomers and animal care workers
565229Other support occupations in personal services
565310Light duty cleaners
565311Specialized cleaners
565312Janitors, caretakers and heavy-duty cleaners
565320Dry cleaning, laundry and related occupations
565329Other service support occupations
575100Longshore workers
575101Material handlers
575110Construction trades helpers and labourers
575119Other trades helpers and labourers
575200Taxi and limousine drivers and chauffeurs
575201Delivery service drivers and door-to-door distributors
575210Boat and cable ferry operators and related occupations
575211Railway and motor transport labourers
575212Public works and maintenance labourers
585100Livestock labourers
585101Harvesting labourers
585102Aquaculture and marine harvest labourers
585103Nursery and greenhouse labourers
585104Trappers and hunters
585110Mine labourers
585111Oil and gas drilling, servicing and related labourers
585120Logging and forestry labourers
585121Landscaping and grounds maintenance labourers
595100Labourers in mineral and metal processing
595101Labourers in metal fabrication
595102Labourers in chemical products processing and utilities
595103Labourers in wood, pulp and paper processing
595104Labourers in rubber and plastic products manufacturing
595105Labourers in textile processing and cutting
595106Labourers in food and beverage processing
595107Labourers in fish and seafood processing
595109Other labourers in processing, manufacturing and utilities
سلب مسئولیت: این جدول برای راحتی شماست. اطلاعات تکمیلی را در بخش NOC وبسایت کانادا ، به دست بیاورید.


شاخه TEERکد ناک NOCعنوان شغلی پارسی
010010مدیران مالی
010011مدیران منابع انسانی
010012مدیران خرید
010019سایر مدیران خدمات اداری
010020مدیران بیمه، املاک و کارگزاری مالی
010021بانکداری، اعتبار و سایر مدیران سرمایه گذاری
010022مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
010029سایر مدیران خدمات تجاری
010030مدیران شرکت های مخابراتی
020010مدیران مهندسی
020011مدیران معماری و علوم
020012مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی
030010مدیران در مراقبت های بهداشتی
040010مدیران دولتی – توسعه سیاست های سلامت و اجتماعی و مدیریت برنامه
040011مدیران دولتی – تحلیل اقتصادی، توسعه سیاست و مدیریت برنامه
040012مدیران دولتی – توسعه سیاست آموزشی و مدیریت برنامه
040019سایر مدیران در مدیریت دولتی
040020مدیران – آموزش پس از متوسطه و آموزش حرفه ای
040021مدیران و مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه
040030مدیران خدمات اجتماعی، اجتماعی و اصلاحی
040040افسران پلیس و مشاغل مرتبط در خدمات حفاظت عمومی
040041روسای آتش نشانی و افسران ارشد آتش نشانی
040042افسران مأمور نیروهای مسلح کانادا
050010مدیران کتابخانه، آرشیو، موزه و گالری های هنری
050011مدیران – انتشارات، تصاویر متحرک، پخش و هنرهای نمایشی
050012مدیران برنامه و خدمات تفریحی، ورزشی و تناسب اندام
060010مدیران فروش شرکت ها
060020مدیران خرده فروشی و عمده فروشی
060030مدیران رستوران و خدمات غذا
060031مدیران خدمات اقامتی
060040مدیران در خدمات مشتری و شخصی
070010مدیران ساخت و ساز
070011مدیران ساختمان و نوسازی خانه
070012مدیران بهره برداری و نگهداری تاسیسات
070020مدیران در حمل و نقل
070021مدیران خدمات پستی و پیک
080010مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری
080020مدیران در کشاورزی
080021مدیران باغبانی
080022مدیران آبزی پروری
090010مدیران تولید
090011مدیران آب و برق
111100حسابرسان و حسابداران مالی
111101تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری
111102مشاوران مالی
111103نمایندگان اوراق بهادار، دلالان سرمایه گذاری و کارگزاران
111109سایر مقامات مالی
111200متخصصان منابع انسانی
111201مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت بازرگانی
111202مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
121100فیزیکدانان و ستاره شناسان
121101شیمیدان ها
121102زمین‌شناسان و اقیانوس‌شناسان
121103هواشناسان و اقلیم شناسان
121109سایر مشاغل حرفه ای در علوم فیزیکی
121110زیست شناسان و دانشمندان مرتبط
121111متخصصان جنگلداری
121112نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی
121120متخصصان بهداشت و ایمنی عمومی و محیطی
121200معماران
121201معماران منظر
121202برنامه ریزان شهری و کاربری اراضی
121203نقشه برداران زمین
121210ریاضیدانان، آماردانان و آکچوئرها
121211دانشمندان داده
121220متخصصان امنیت سایبری
121221متخصصان سیستم های کسب و کار
121222متخصصان سیستم های اطلاعاتی
121223تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده ها
121230توسعه دهندگان و برنامه نویسان سیستم های کامپیوتری
121231مهندسان و طراحان نرم افزار
121232توسعه دهندگان و برنامه نویسان نرم افزار
121233طراحان وب
121234توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان
121300مهندسین عمران
121301مهندسان مکانیک
121310مهندسین برق و الکترونیک
121311مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرم افزار)
121320مهندسان شیمی
121321مهندسین صنایع و تولید
121322مهندسین متالورژی و مواد
121330مهندسان معدن
121331مهندسین زمین شناسی
121332مهندسان نفت
121390مهندسان هوافضا
121399سایر مهندسین حرفه ای
131100متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی
131101متخصصان جراحی
131102پزشکان عمومی و پزشک خانواده
131103دامپزشکان
131110دندانپزشکان
131111اپتومتریست ها
131112شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان
131120داروسازان
131121متخصصان تغذیه و تغذیه
131200روانشناسان
131201کایروپراکتیک ها
131202فیزیوتراپیست ها
131203کاردرمانگران
131204حرکت شناسان و سایر مشاغل حرفه ای در درمان و ارزیابی
131209سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت
131300هماهنگ کننده ها و سرپرستان پرستاری
131301پرستاران ثبت نام شده و پرستاران روانپزشکی ثبت نام شده
131302پزشکان پرستار
131303دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان بهداشتی وابسته
141100قضات
141101وکلا و دفاتر اسناد رسمی کبک
141200اساتید و اساتید دانشگاه
141201دستیاران آموزشی و پژوهشی پس از متوسطه
141210کالج و سایر مربیان حرفه ای
141220معلمان دبیرستان
141221معلمان دبستان و مهدکودک
141300مددکاران اجتماعی
141301درمانگران در مشاوره و درمان های تخصصی مرتبط
141302پیشوایان مذهبی
141310بازرسان پلیس و سایر مشاغل تحقیقاتی
141311افسران مشروط و مشروط
141320مشاوران تحصیلی
141321شاغلین توسعه شغلی و مشاوران شغلی (به جز آموزش)
141400پژوهشگران، مشاوران و مسئولان برنامه های علوم طبیعی و کاربردی
141401اقتصاددانان و محققان و تحلیلگران سیاست اقتصادی
141402افسران توسعه تجارت و محققان و تحلیلگران بازار
141403پژوهشگران سیاست اجتماعی، مشاوران و افسران برنامه
141404محققان، مشاوران و افسران برنامه های سیاست سلامت
141405پژوهشگران سیاست آموزشی، مشاوران و افسران برنامه
141406پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامه تفریحی، ورزشی و تناسب اندام
141407افسران برنامه منحصر به فرد دولت
141409سایر مشاغل حرفه ای در علوم اجتماعی
151100کتابداران
151101محافظان و متصدیان
151102آرشیوداران
151110ویراستاران
151111نویسندگان و نویسندگان (به جز فنی)
151112نویسندگان فنی
151113روزنامه نگاران
151114مترجمان، ترمینولوژیست ها و مترجمان
151120تهیه کنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط
151121رهبران ارکستر، آهنگساز و تنظیم کننده
151122نوازندگان و خوانندگان
212010سرپرستان، اداره کل و کارکنان پشتیبانی اداری
212011سرپرستان، کارکنان دفتر امور مالی و بیمه
212012سرپرستان، کارکنان کتابخانه، مکاتبات و اطلاعات مرتبط
212013ناظران، زنجیره تامین، مشاغل هماهنگی ردیابی و برنامه ریزی
212100دستیاران اجرایی
212101منابع انسانی و افسران استخدام
212102نمایندگان و افسران تدارکات و خرید
212103برنامه ریزان کنفرانس و رویداد
212104افسران بیمه استخدامی و درآمد
212110خبرنگاران دادگاه، رونویسی‌نویسان پزشکی و مشاغل مرتبط
212111مشاغل مدیریت اطلاعات سلامت
212112تکنسین های مدیریت سوابق
212113افسران آمار و مشاغل پشتیبانی تحقیقاتی مرتبط
212200تکنسین های حسابداری و حسابداران
212201تعدیل کنندگان بیمه و بازرسین خسارت
212202پذیره نویسان بیمه
212203ارزیابان، ارزیابان کسب و کار و ارزیابان
222100تکنسین ها و تکنسین های شیمی
222101تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی
222110تکنسین ها و تکنسین های بیولوژیکی
222111بازرسان محصولات کشاورزی و ماهی
222112تکنسین ها و تکنسین های جنگلداری
222113افسران حفاظت و شیلات
222114تکنسین ها و متخصصان منظر و باغبانی
222210فناوران و تکنسین های معماری
222211طراحان صنعتی
222212پیش نویس فناوران و تکنسین ها
222213تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی
222214مشاغل فنی ژئوماتیک و هواشناسی
222220تکنسین شبکه های کامپیوتری و وب
222221تکنسین های پشتیبانی کاربر
222222تکنسین های تست سیستم های اطلاعاتی
222230آزمایش کنندگان و بازرسان غیر مخرب
222231بازرسان مهندسی و افسران نظارتی
222232متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای
222233بازرسان ساختمانی
222300تکنسین ها و تکنسین های مهندسی عمران
222301تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک
222302تکنسین ها و تکنسین های مهندسی صنایع و ساخت
222303برآوردگرهای ساخت و ساز
222310تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک
222311تکنسین های خدمات الکترونیک (تجهیزات خانگی و تجاری)
222312تکنسین و مکانیک ابزار آلات صنعتی
222313ابزار دقیق هواپیما، مکانیک برق و اویونیک، تکنسین ها و بازرسان
232100بینایی شناسی
232101پرستاران عملی دارای مجوز
232102مشاغل پیراپزشکی
232103درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های بالینی و متخصصان قلب و عروق
232104تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی
232109سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی
232110دندانپزشکان
232111متخصصین بهداشت و درمان دندانپزشکی
232112تکنسین ها و تکنسین های دندانپزشکی
232120تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی
232121تکنسین های پرتو پزشکی
232122سونوگرافی های پزشکی
232123تکنسین های قلب و عروق و تکنسین های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک
232124تکنسین های داروخانه
232129سایر تکنسین ها و تکنسین های پزشکی
232200پزشکان طب سنتی چینی و طب سوزنی
232201درمانگران ماساژ
232209سایر پزشکان درمان طبیعی
242100افسران پلیس (به جز ماموران)
242101آتش نشانان
242102اعضای متخصص نیروهای مسلح کانادا
242200حقوقدانان و مشاغل مرتبط
242201کارکنان خدمات اجتماعی و اجتماعی
242202مربیان و دستیاران دوران کودکی
242203مربیان افراد دارای معلولیت
242204کارگران مذهبی
252100تکنسین های کتابخانه و آرشیو عمومی
252110اپراتورهای فیلم و دوربین فیلمبرداری
252111تکنسین های گرافیک
252112تکنسین های پخش
252113تکنسین های ضبط صدا و تصویر
252114گویندگان و سایر پخش کنندگان
252119سایر مشاغل فنی و هماهنگی در فیلم های سینمایی، صدا و سیما و هنرهای نمایشی
252120طراحان گرافیک و تصویرگران
252121طراحان داخلی و دکوراتورهای داخلی
262010ناظران خرده فروشی
262020ناظران خدمات غذایی
262021خانه دارهای اجرایی
262022سرپرستان اسکان، مسافرت، گردشگری و خدمات مرتبط
262023ناظران خدمات مشتریان و اطلاعات
262024ناظران نظافت
262029سایر ناظران خدمات
262100کارشناسان فنی فروش – تجارت عمده
262101خریداران خرده و عمده
262200سرآشپزها
262201مدیران تشییع جنازه و مومیایی کاران
262202جواهرسازان، تعمیرکاران جواهرات و ساعت و مشاغل مرتبط
272010پیمانکاران و ناظران، ماشین‌کاری، شکل‌دهی فلزات، شکل‌دهی و برپایی مشاغل و مشاغل مرتبط
272011پیمانکاران و ناظران، تجارت برق و مشاغل مخابراتی
272012پیمانکاران و ناظران، معاملات لوله کشی
272013پیمانکاران و ناظران، تجارت نجاری
272014پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختمانی، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهندگان
272020پیمانکاران و ناظران، تجارت مکانیک
272021پیمانکاران و سرپرستان، خدمه اپراتور تجهیزات سنگین
272022سرپرستان، چاپ و مشاغل مرتبط
272023ناظران، عملیات حمل و نقل ریلی
272024ناظران، حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینی
272025سرپرستان، مشاغل توزیع پست و پیام
272100ماشین‌کارها و بازرسان ماشین‌کاری و ابزارآلات
272101سازندگان ابزار و قالب
272102کارگران ورق فلز
272103دیگ سازها
272104سازه های فلزی و ورق و سازه و نصب کننده
272105آهن کاران
272106جوشکارها و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط
272200برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق)
272201برقکارهای صنعتی
272202برقکار سیستم قدرت
272203کارگران خطوط برق و کابل
272204نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی و کابل
272205تکنسین نصب تجهیزات مخابراتی و خدمات تلویزیون کابلی
272300لوله کش ها
272301نصب کننده های بخار، لوله کش و نصب کننده سیستم آبپاش
272302نصب کننده های گاز
272310نجاران
272311کابینت سازان
272320آجرکاری
272321عایق ها
272400آسیاب سازان ساختمانی و مکانیک صنعتی
272401مکانیک تجهیزات سنگین
272402مکانیک گرمایش، برودت و تهویه مطبوع
272403کارمن/زنان راه آهن
272404مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما
272405نصب کننده ماشین
272406سازندگان و مکانیک آسانسور
272410تکنسین خدمات خودرو، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکار مکانیک
272411تکنسین های برخورد بدنه خودرو، صافکاری و شیشه و برآوردگرهای تعمیر آسیب
272420مکانیک گرمایش نفت و سوخت جامد
272421سرویس دهنده و تعمیرکار لوازم خانگی
272422مکانیک الکتریکی
272423موتور سیکلت، وسیله نقلیه تمام زمینی و سایر مکانیک های مرتبط
272429سایر تعمیرکاران موتورهای کوچک و تجهیزات کوچک
272500اپراتور جرثقیل
272501حفاری چاه آب
272600خلبانان هوا، مهندسان پرواز و مربیان پرواز
272601کنترلرهای ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط
272602افسران عرشه، حمل و نقل آبی
272603افسران مهندس، حمل و نقل آب
272604کنترل کننده های ترافیک راه آهن و تنظیم کننده های ترافیک دریایی
272999سایر مشاغل فنی و مشاغل مرتبط
282010ناظران، درختکاری و جنگلداری
282020ناظران، معادن و استخراج معادن
282021پیمانکاران و ناظران، حفاری و خدمات نفت و گاز
282030پیمانکاران خدمات کشاورزی و ناظران مزارع
282031پیمانکاران و ناظران، محوطه سازی، نگهداری زمین و خدمات باغبانی
292010ناظران، فرآوری مواد معدنی و فلزات
292011ناظران، فرآوری و تاسیسات نفت، گاز و شیمیایی
292012سرپرستان، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی
292013ناظران، تولید محصولات پلاستیکی و لاستیکی
292014سرپرستان، پردازش محصولات جنگلی
292015ناظران، فرآوری و ساخت محصولات نساجی، پارچه، خز و چرم
292020سرپرستان، مونتاژ وسایل نقلیه موتوری
292021ناظران، تولید محصولات الکترونیکی و الکتریکی
292022ناظر، تولید مبلمان و وسایل
292023ناظران، تولید سایر محصولات مکانیکی و فلزی
292024ناظران، تولید و مونتاژ سایر محصولات
292100مهندسین قدرت و اپراتورهای سیستم های قدرت
292101اپراتور تصفیه خانه آب و پسماند
313100افسران اداری
313101مدیران املاک
313102مدیران حقوق و دستمزد
313110دستیاران اداری
313111دستیاران اداری حقوقی
313112دستیاران اداری پزشکی
313200گمرک، کشتی و سایر دلالان
313201هماهنگ کننده های لجستیک تولید و حمل و نقل
333100دستیاران دندانپزشکی و دستیاران آزمایشگاه دندانپزشکی
333101دستیاران آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مرتبط
333102دستیاران پرستار، دستور دهندگان و همکاران خدمات بیمار
333103دستیار فنی داروخانه و دستیار داروخانه
333109سایر مشاغل کمک کننده در حمایت از خدمات بهداشتی
343100دستیار معلم دوره ابتدایی و متوسطه
343109سایر مربیان
343200کلانترها و ضابطان
343201افسران خدمات اصلاحی
343202مجریان آیین نامه و سایر افسران نظارتی
343203افسران خدمات مرزی، گمرکات و مهاجرت
343204اعضای عملیات نیروهای مسلح کانادا
353100ثبت، مرمت، مترجم و سایر مشاغل مربوط به موزه ها و گالری های هنری
353110عکاسان
353111دستیاران و اپراتورهای تصاویر متحرک، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی
353120رقصنده ها
353121بازیگران، کمدین ها و بازیگران سیرک
353122نقاشان، مجسمه سازان و دیگر هنرمندان تجسمی
353123تئاتر، مد، نمایشگاه و دیگر طراحان خلاق
353124صنعتگران و صنعتگران
353125الگوسازان – محصولات نساجی، چرم و خز
353200ورزشکاران
353201مربیان
353202مسئولان و داوران ورزش
363100نمایندگان و کارگزاران بیمه
363101مشاورین املاک و فروشندگان
363102نمایندگان فروش مالی
363200آشپزی می کند
363201قصابی – خرده فروشی و عمده فروشی
363202نانواها
363210آرایشگران و آرایشگران
363211متخصصین زیبایی، الکترولوژیست و مشاغل مرتبط
363220تعمیرکاران و کفاشیان
363221اثاثه یا لوازم داخلی
373100تکمیل کننده های بتن
373101کاشی سازها
373102گچ کار، نصاب دیوار خشک و فینیشر و کف
373110بام و شینگل
373111شیشه بر
373112نقاشان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی)
373113نصاب کفپوش
373200نصاب و سرویس دهنده مسکونی و تجاری
373201کارگران تعمیر و نگهداری عمومی ساختمان و سرپرستان ساختمان
373202کنترل کننده آفات و بخور
373209سایر تعمیرکاران و سرویس دهندگان
373300رانندگان کامیون های حمل و نقل
373301رانندگان اتوبوس، اپراتورهای مترو و سایر اپراتورهای حمل و نقل
373310مهندسین لکوموتیو راه آهن و محوطه
373311هادی ها و ترمزداران/زنان راه آهن
373400اپراتور تجهیزات سنگین
373401اپراتورهای دستگاه چاپ
373402حفاری ها و بلاسترها – استخراج معادن سطحی، استخراج معادن و ساخت و ساز
383100استخراج و توسعه زیرزمینی معدن
383101حفاری چاه نفت و گاز، سرویس‌دهنده، آزمایش‌کننده و کارگران مرتبط
383110اپراتور ماشین آلات چوب بری
383120استادان و افسران ماهیگیری
383121ماهیگیران/زنان
393100کنترل مرکزی و اپراتورهای فرآیند، فرآوری مواد معدنی و فلزات
393101کنترل مرکزی و اپراتورهای فرآیند، فرآوری نفت، گاز و شیمیایی
393102اپراتورهای کنترل خمیر، کاغذسازی و پوشش
393200مونتاژکنندگان هواپیما و بازرسان مونتاژ هواپیما
414100کارکنان پشتیبانی اداره کل
414101مسئولین پذیرش
414102کارمندان پرسنل
414103منشی دادگاه و مشاغل مربوط به خدمات دادگاه
414110مصاحبه کنندگان و کارمندان آمار
414111متصدیان ورود اطلاعات
414112اپراتورهای انتشارات رومیزی و مشاغل مرتبط
414200کارمندان حسابداری و مرتبط
414201کارمندان بانک، بیمه و سایر کارمندان مالی
414202کارمندان مجموعه
414300دستیاران و کارمندان کتابخانه
414301کارمندان مکاتبات، انتشارات و مقررات
414400فرستنده و گیرنده
414401فروشگاه داران و قطعه سازان
414402کارگران تدارکات تولید
414403کارگران خرید و کنترل موجودی
414404دیسپچرها
414405زمانبندی مسیر حمل و نقل و خدمه
444100ارائه دهندگان مراقبت از کودک در منزل
444101کارگران پشتیبانی خانگی، مراقبین و مشاغل مرتبط
444200اعضای رزمی اولیه نیروهای مسلح کانادا
454100رهبران برنامه و مربیان در تفریح، ورزش و تناسب اندام
464100خرده فروشان و بازرگانان بصری
464101نمایندگان فروش و حساب – تجارت عمده (غیر فنی)
464200خیاط، خیاط، خزدار و آسیاب
464201تصویر، مشاوران اجتماعی و سایر مشاوران شخصی
464300پیشخدمت و میزبان/ مهماندار
464301بارمن
464310مشاوران سفر
464311کالسکه و مهماندار هواپیما
464312نمایندگی های بلیط هواپیما و خدمات
464313نمایندگی های بلیط حمل و نقل زمینی و آبی، نمایندگان خدمات باربری و کارمندان مربوطه
464314کارمندان میز پذیرش هتل
464320راهنمای تور و سفر
464321کارگران کازینو
464322راهنمای ورزش و تفریح ​​در فضای باز
464400نمایندگان خدمات مشتری – موسسات مالی
464401نمایندگان خدمات پستی
464409سایر نمایندگان خدمات مشتری و اطلاعات
464410نگهبانان امنیتی و مشاغل مربوط به خدمات امنیتی
474100مرتب کننده پست و بسته و مشاغل مرتبط
474101حامل های نامه
474102پیک و پیام رسان
474200کارگران تعمیر و نگهداری حیاط راه آهن و مسیر
474201عرشه حمل و نقل آب و خدمه موتورخانه
474202خدمه رمپ حمل و نقل هوایی
474203نصاب و سرویس دهنده قطعات خودرو و کامیون های سنگین و تجهیزات
474204کارگران تعمیر و نگهداری تاسیسات
474205اپراتورهای تجهیزات تعمیر و نگهداری کارهای عمومی و کارگران مرتبط
484100کارگران خدمات و پشتیبانی معادن زیرزمینی
484101کارگران و اپراتورهای خدمات حفاری چاه نفت و گاز و مرتبط
484110اپراتورهای اره زنجیری و اسکیدر
484111کارگران جنگلکاری و جنگلداری
484120کارگران متخصص دام و اپراتور ماشین آلات کشاورزی
484121عرشه کشتی های ماهیگیری
494100اپراتور ماشین آلات، فرآوری مواد معدنی و فلزات
494101کارگران ریخته گری
494102اپراتور ماشین آلات فرم دهی و تکمیل شیشه و برش شیشه
494103اپراتورهای تشکیل دهنده بتن، خاک رس و سنگ
494104بازرسان و آزمایش کنندگان، فرآوری مواد معدنی و فلزات
494105اپراتور ماشین آلات فلزکاری و آهنگری
494106اپراتورهای ابزار ماشینکاری
494107اپراتور ماشین آلات سایر محصولات فلزی
494110اپراتور ماشین آلات کارخانه شیمیایی
494111اپراتور ماشین آلات پردازش پلاستیک
494112اپراتورهای ماشین آلات پردازش لاستیک و کارگران مرتبط
494120اپراتور ماشین آلات چوب بری
494121اپراتورهای آسیاب خمیر کاغذ، کاغذسازی و ماشین آلات تکمیلی
494122اپراتورهای دستگاه تبدیل کاغذ
494123گریدرهای چوب و سایر بازرسان و گریدرهای پردازش چوب
494124اپراتور ماشین آلات نجاری
494129سایر اپراتورهای ماشین آلات پردازش چوب
494130الیاف و نخ نساجی، اپراتورها و کارگران ماشین آلات پردازش پوست و پوست
494131بافندگان، بافندگان و سایر مشاغل پارچه سازی
494132اپراتور چرخ خیاطی صنعتی
494133بازرسان و گریدر، تولید نساجی، پارچه، خز و محصولات چرمی
494140کنترل فرآیند و اپراتورهای ماشین، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی
494141قصابی های صنعتی و برش های گوشت، تهیه کنندگان مرغ و کارگران مرتبط
494142کارگران کارخانه ماهی و غذاهای دریایی
494143تسترها و گریدرها، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی
494150اپراتور تجهیزات چاپ بدون صفحه
494151دوربین، پلاک سازی و سایر مشاغل پیش از چاپ
494152اپراتور ماشین آلات صحافی و تکمیل
494153پردازشگرهای عکاسی و فیلم
494200مونتاژ کنندگان وسایل نقلیه موتوری، بازرسان و آزمایش کنندگان
494201مونتاژکنندگان، سازندگان، بازرسان و آزمایش کنندگان قطعات الکترونیکی
494202مونتاژکنندگان و بازرسان، تولید لوازم برقی، دستگاه ها و تجهیزات
494203مونتاژ کنندگان، سازندگان و بازرسان، موتورهای برق صنعتی و ترانسفورماتور
494204مونتاژکنندگان و بازرسان مکانیکی
494205اپراتور ماشین آلات و بازرسان، تولید دستگاه های الکتریکی
494210مونتاژکنندگان مبلمان و وسایل، فینیشرها، صاف کننده ها و بازرسان
494211مونتاژ کنندگان و بازرسان سایر محصولات چوبی
494212مونتاژکنندگان، تکمیل کننده ها و بازرسان محصولات پلاستیکی
494213نقاشان صنعتی، روکش ها و اپراتورهای فرآیند تکمیل فلز
494219سایر محصولات مونتاژکننده، تکمیل کننده و بازرس
545100ناظران دانش آموزان، نگهبانان عبور و مرور و مشاغل مرتبط
555109سایر مجریان
565100صندوقدارها
565101متصدیان ایستگاه خدمات
565102انبارهای قفسه، کارمندان و پرکننده ها را سفارش دهید
565109سایر مشاغل مرتبط با فروش
565200سرورهای غذا و نوشیدنی
565201پیشخوان غذا، دستیاران آشپزخانه و مشاغل پشتیبانی مرتبط
565202برش گوشت و ماهی فروش – خرده فروشی و عمده فروشی
565210حمایت از مشاغل در خدمات اسکان، مسافرت و راه اندازی امکانات
565211اپراتورها و متصدیان سرگرمی، تفریح ​​و ورزش
565220پرستاران حیوانات خانگی و کارگران مراقبت از حیوانات
565229سایر مشاغل پشتیبانی در خدمات شخصی
565310پاک کننده های سبک
565311پاک کننده های تخصصی
565312سرایداران، سرایداران و نظافتچی های سنگین
565320خشک شویی، لباسشویی و مشاغل مرتبط
565329سایر مشاغل پشتیبانی خدمات
575100کارگران ساحلی
575101کنترل کننده های مواد
575110صنایع ساختمانی دستیاران و کارگران را تجارت می کند
575119سایر مشاغل یاوران و کارگران
575200رانندگان تاکسی و لیموزین و راننده
575201رانندگان خدمات تحویل و توزیع کنندگان درب به درب
575210اپراتورهای قایق و کابلی و مشاغل مرتبط
575211کارگران راه آهن و حمل و نقل موتوری
575212کارگران خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری
585100کارگران دام
585101کارگران درو
585102کارگران آبزی پروری و برداشت دریایی
585103کارگران مهد کودک و گلخانه
585104تله گیران و شکارچیان
585110کارگران معدن
585111حفاری نفت و گاز، خدمات و کارگران مرتبط
585120کارگران چوب بری و جنگلداری
585121کارگران محوطه سازی و تعمیر و نگهداری زمین
595100کارگران فرآوری مواد معدنی و فلزات
595101کارگران در ساخت فلز
595102کارگران در فرآوری محصولات شیمیایی و تاسیسات
595103کارگران در پردازش چوب، خمیر و کاغذ
595104کارگران در تولید محصولات لاستیک و پلاستیک
595105کارگران در فرآوری و برش پارچه
595106کارگران در فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی
595107کارگران در فرآوری ماهی و غذاهای دریایی
595109سایر کارگران در فرآوری، تولید و آب و برق


جدول مطابقت: طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) 2016 V1.3 به طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) 2021 V1.0 بر اساس GSIM

NOC 2016 V1.3 CodeNOC 2016 V1.3 Title GSIM Type of ChangeNOC 2021 V1.0 CodeNOC 2021 TitleNotes
0011LegislatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change00010Legislators 
0012Senior government managers and officialsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change00011Senior government managers and officials 
0013Senior managers – financial, communications and other business servicesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change00012Senior managers – financial, communications and other business services 
0014Senior managers – health, education, social and community services and membership organizationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change00013Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations 
0015Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c.VC1 – Code Change, VC2 – Name Change00014Senior managers – trade, broadcasting and other services 
0016Senior managers – construction, transportation, production and utilitiesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change00015Senior managers – construction, transportation, production and utilities 
0111Financial managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change10010Financial managers 
0112Human resources managersRC4.2 – Split off, RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change10011Human resources managers0112 continues as 10011 and part transferred to 11200 and 13110 and part split off to emerging item 22232
0112Human resources managersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change11200Human resources professionals0112 continues as 10011 and part transferred to 11200 and 13110 and part split off to emerging item 22232
0112Human resources managersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change13110Administrative assistants0112 continues as 10011 and part transferred to 11200 and 13110 and part split off to emerging item 22232
0112Human resources managersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change22232Occupational health and safety specialists0112 continues as 10011 and part transferred to 11200 and 13110 and part split off to emerging item 22232
0113Purchasing managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change10012Purchasing managers 
0114Other administrative services managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change10019Other administrative services managers 
0121Insurance, real estate and financial brokerage managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change10020Insurance, real estate and financial brokerage managers 
0122Banking, credit and other investment managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change10021Banking, credit and other investment managers 
0124Advertising, marketing and public relations managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change10022Advertising, marketing and public relations managers 
0125Other business services managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change10029Other business services managers 
0131Telecommunication carriers managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change10030Telecommunication carriers managers 
0132Postal and courier services managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change70021Postal and courier services managers 
0211Engineering managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change20010Engineering managers 
0212Architecture and science managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change20011Architecture and science managers 
0213Computer and information systems managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change20012Computer and information systems managers 
0311Managers in health careVC1 – Code Change, VC2 – Name Change30010Managers in health care 
0411Government managers – health and social policy development and program administrationVC1 – Code Change, VC2 – Name Change40010Government managers – health and social policy development and program administration 
0412Government managers – economic analysis, policy development and program administrationVC1 – Code Change, VC2 – Name Change40011Government managers – economic analysis, policy development and program administration 
0413Government managers – education policy development and program administrationVC1 – Code Change, VC2 – Name Change40012Government managers – education policy development and program administration 
0414Other managers in public administrationVC1 – Code Change, VC2 – Name Change40019Other managers in public administration 
0421Administrators – post-secondary education and vocational trainingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change40020Administrators – post-secondary education and vocational training 
0422School principals and administrators of elementary and secondary educationVC1 – Code Change, VC2 – Name Change40021School principals and administrators of elementary and secondary education 
0423Managers in social, community and correctional servicesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change40030Managers in social, community and correctional services 
0431Commissioned police officersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change40040Commissioned police officers and related occupations in public protection services0431 continues as 40040 and part split off to emerging item 41310
0431Commissioned police officersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41310Police investigators and other investigative occupations0431 continues as 40040 and part split off to emerging item 41310
0432Fire chiefs and senior firefighting officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change40041Fire chiefs and senior firefighting officers 
0433Commissioned officers of the Canadian Armed ForcesRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change10012Purchasing managers0433 continues as 40042 and part transferred to 10012
0433Commissioned officers of the Canadian Armed ForcesRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change40042Commissioned officers of the Canadian Armed Forces0433 continues as 40042 and part transferred to 10012
0511Library, archive, museum and art gallery managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change50010Library, archive, museum and art gallery managers 
0512Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing artsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change50011Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts 
0513Recreation, sports and fitness program and service directorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change50012Recreation, sports and fitness program and service directors 
0601Corporate sales managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change60010Corporate sales managers 
0621Retail and wholesale trade managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change60020Retail and wholesale trade managers 
0631Restaurant and food service managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change60030Restaurant and food service managers 
0632Accommodation service managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change60031Accommodation service managers 
0651Managers in customer and personal services, n.e.c.VC1 – Code Change, VC2 – Name Change60040Managers in customer and personal services 
0711Construction managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change70010Construction managers 
0712Home building and renovation managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change70011Home building and renovation managers 
0714Facility operation and maintenance managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change70012Facility operation and maintenance managers 
0731Managers in transportationVC1 – Code Change, VC2 – Name Change70020Managers in transportation 
0811Managers in natural resources production and fishingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change80010Managers in natural resources production and fishing 
0821Managers in agricultureVC1 – Code Change, VC2 – Name Change80020Managers in agriculture 
0822Managers in horticultureVC1 – Code Change, VC2 – Name Change80021Managers in horticulture 
0823Managers in aquacultureVC1 – Code Change, VC2 – Name Change80022Managers in aquaculture 
0911Manufacturing managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change90010Manufacturing managers 
0912Utilities managersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change90011Utilities managers 
1111Financial auditors and accountantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change11100Financial auditors and accountants 
1112Financial and investment analystsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change11101Financial and investment analysts 
1113Securities agents, investment dealers and brokersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change11103Securities agents, investment dealers and brokers 
1114Other financial officersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change11100Financial auditors and accountants1114 continues as 11109 and part transferred to 11100 and part split off to emerging item 11102
1114Other financial officersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change11102Financial advisors1114 continues as 11109 and part transferred to 11100 and part split off to emerging item 11102
1114Other financial officersRC4.2 – Split off, RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change11109Other financial officers1114 continues as 11109 and part transferred to 11100 and part split off to emerging item 11102
1121Human resources professionalsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change11200Human resources professionals 
1122Professional occupations in business management consultingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change11201Professional occupations in business management consulting 
1123Professional occupations in advertising, marketing and public relationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change10022Advertising, marketing and public relations managers1123 continues as 11202 and part transferred to 10022 and 64409
1123Professional occupations in advertising, marketing and public relationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change11202Professional occupations in advertising, marketing and public relations1123 continues as 11202 and part transferred to 10022 and 64409
1123Professional occupations in advertising, marketing and public relationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change64409Other customer and information services representatives1123 continues as 11202 and part transferred to 10022 and 64409
1211Supervisors, general office and administrative support workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12010Supervisors, general office and administrative support workers 
1212Supervisors, finance and insurance office workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12011Supervisors, finance and insurance office workers 
1213Supervisors, library, correspondence and related information workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12012Supervisors, library, correspondence and related information workers 
1214Supervisors, mail and message distribution occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72025Supervisors, mail and message distribution occupations 
1215Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change12013Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations1215 continues as 12013 and part transferred to 13201 and 74202
1215Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change13201Production and transportation logistics coordinators1215 continues as 12013 and part transferred to 13201 and 74202
1215Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change74202Air transport ramp attendants1215 continues as 12013 and part transferred to 13201 and 74202
1221Administrative officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change13100Administrative officers 
1222Executive assistantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12100Executive assistants 
1223Human resources and recruitment officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12101Human resources and recruitment officers 
1224Property administratorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change13101Property administrators 
1225Purchasing agents and officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12102Procurement and purchasing agents and officers 
1226Conference and event plannersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12103Conference and event planners 
1227Court officers and justices of the peaceRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change10019Other administrative services managers1227 continues as 14103 and part transferred to 10019 and 42200
1227Court officers and justices of the peaceRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change14103Court clerks and related court services occupations1227 continues as 14103 and part transferred to 10019 and 42200
1227Court officers and justices of the peaceRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change42200Paralegals and related occupations1227 continues as 14103 and part transferred to 10019 and 42200
1228Employment insurance, immigration, border services and revenue officersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change12104Employment insurance and revenue officers1228 continues as 43203 and part split off to emerging item 12104
1228Employment insurance, immigration, border services and revenue officersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change43203Border services, customs, and immigration officers1228 continues as 43203 and part split off to emerging item 12104
1241Administrative assistantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change13110Administrative assistants 
1242Legal administrative assistantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change13111Legal administrative assistants 
1243Medical administrative assistantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change13112Medical administrative assistants 
1251Court reporters, medical transcriptionists and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12110Court reporters, medical transcriptionists and related occupations 
1252Health information management occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12111Health information management occupations 
1253Records management techniciansRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change12111Health information management occupations1253 continues as 12112 and part transferred to 12111
1253Records management techniciansRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change12112Records management technicians1253 continues as 12112 and part transferred to 12111
1254Statistical officers and related research support occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12113Statistical officers and related research support occupations 
1311Accounting technicians and bookkeepersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12200Accounting technicians and bookkeepers 
1312Insurance adjusters and claims examinersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12201Insurance adjusters and claims examiners 
1313Insurance underwritersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12202Insurance underwriters 
1314Assessors, valuators and appraisersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change12203Assessors, business valuators and appraisers 
1315Customs, ship and other brokersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change13200Customs, ship and other brokers 
1411General office support workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14100General office support workers 
1414ReceptionistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14101Receptionists 
1415Personnel clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14102Personnel clerks 
1416Court clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14103Court clerks and related court services occupations 
1422Data entry clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14111Data entry clerks 
1423Desktop publishing operators and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14112Desktop publishing operators and related occupations 
1431Accounting and related clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14200Accounting and related clerks 
1432Payroll administratorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change13102Payroll administrators 
1434Banking, insurance and other financial clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14201Banking, insurance and other financial clerks 
1435CollectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14202Collection clerks 
1451Library assistants and clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14300Library assistants and clerks 
1452Correspondence, publication and regulatory clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14301Correspondence, publication and regulatory clerks 
1454Survey interviewers and statistical clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14110Survey interviewers and statistical clerks 
1511Mail, postal and related workersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change64401Postal services representatives1511 continues as 64401 and part split off to emerging item 74100
1511Mail, postal and related workersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change74100Mail and parcel sorters and related occupations1511 continues as 64401 and part split off to emerging item 74100
1512Letter carriersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change74101Letter carriers 
1513Couriers, messengers and door-to-door distributorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change74102Couriers and messengers1513 continues as 74102 and part transferred to 75201
1513Couriers, messengers and door-to-door distributorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change75201Delivery service drivers and door-to-door distributors1513 continues as 74102 and part transferred to 75201
1521Shippers and receiversVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14400Shippers and receivers 
1522Storekeepers and partspersonsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14401Storekeepers and partspersons 
1523Production logistics co-ordinatorsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change13201Production and transportation logistics coordinators1523 continues as 13201 and part split off to emerging item 14402
1523Production logistics co-ordinatorsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change14402Production logistics workers1523 continues as 13201 and part split off to emerging item 14402
1524Purchasing and inventory control workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14403Purchasing and inventory control workers 
1525DispatchersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change13201Production and transportation logistics coordinators1525 continues as 14404 and part transferred to 13201
1525DispatchersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change14404Dispatchers1525 continues as 14404 and part transferred to 13201
1526Transportation route and crew schedulersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change14405Transportation route and crew schedulers 
2111Physicists and astronomersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21100Physicists and astronomers 
2112ChemistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21101Chemists 
2113Geoscientists and oceanographersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21102Geoscientists and oceanographers 
2114Meteorologists and climatologistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21103Meteorologists and climatologists 
2115Other professional occupations in physical sciencesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21109Other professional occupations in physical sciences 
2121Biologists and related scientistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21110Biologists and related scientists 
2122Forestry professionalsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21111Forestry professionals 
2123Agricultural representatives, consultants and specialistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21112Agricultural representatives, consultants and specialists 
2131Civil engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21300Civil engineers 
2132Mechanical engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21301Mechanical engineers 
2133Electrical and electronics engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21310Electrical and electronics engineers 
2134Chemical engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21320Chemical engineers 
2141Industrial and manufacturing engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21321Industrial and manufacturing engineers 
2142Metallurgical and materials engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21322Metallurgical and materials engineers 
2143Mining engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21330Mining engineers 
2144Geological engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21331Geological engineers 
2145Petroleum engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21332Petroleum engineers 
2146Aerospace engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21390Aerospace engineers 
2147Computer engineers (except software engineers and designers)VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21311Computer engineers (except software engineers and designers) 
2148Other professional engineers, n.e.c.VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21399Other professional engineers 
2151ArchitectsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21200Architects 
2152Landscape architectsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21201Landscape architects 
2153Urban and land use plannersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21202Urban and land use planners 
2154Land surveyorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21203Land surveyors 
2161Mathematicians, statisticians and actuariesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change21210Mathematicians, statisticians and actuaries 
2171Information systems analysts and consultantsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21211Data scientists2171 continues 21222 and part split off to emerging items 21211, 21220, 21221 and 21233 
2171Information systems analysts and consultantsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21220Cybersecurity specialists2171 continues 21222 and part split off to emerging items 21211, 21220, 21221 and 21233 
2171Information systems analysts and consultantsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21221Business systems specialists2171 continues 21222 and part split off to emerging items 21211, 21220, 21221 and 21233 
2171Information systems analysts and consultantsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21222Information systems specialists2171 continues 21222 and part split off to emerging items 21211, 21220, 21221 and 21233 
2171Information systems analysts and consultantsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21233Web designers2171 continues 21222 and part split off to emerging items 21211, 21220, 21221 and 21233 
2172Database analysts and data administratorsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21211Data scientists2172 continues as 21223 and part split off to emerging item 21211
2172Database analysts and data administratorsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21223Database analysts and data administrators2172 continues as 21223 and part split off to emerging item 21211
2173Software engineers and designersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21211Data scientists2173 continues as 21231 and part split off to emerging item 21211
2173Software engineers and designersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21231Software engineers and designers2173 continues as 21231 and part split off to emerging item 21211
2174Computer programmers and interactive media developersRC4.2 – Split off, RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21230Computer systems developers and programmers2174 continues as 21230 and part transferred to 21234 and part split off to emerging item 21232
2174Computer programmers and interactive media developersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21232Software developers and programmers2174 continues as 21230 and part transferred to 21234 and part split off to emerging item 21232
2174Computer programmers and interactive media developersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21234Web developers and programmers2174 continues as 21230 and part transferred to 21234 and part split off to emerging item 21232
2175Web designers and developersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21233Web designers2175 continues as 21234 and part split off to emerging item 21233
2175Web designers and developersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21234Web developers and programmers2175 continues as 21234 and part split off to emerging item 21233
2211Chemical technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22100Chemical technologists and technicians 
2212Geological and mineral technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22101Geological and mineral technologists and technicians 
2221Biological technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22110Biological technologists and technicians 
2222Agricultural and fish products inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22111Agricultural and fish products inspectors 
2223Forestry technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22112Forestry technologists and technicians 
2224Conservation and fishery officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22113Conservation and fishery officers 
2225Landscape and horticulture technicians and specialistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22114Landscape and horticulture technicians and specialists 
2231Civil engineering technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22300Civil engineering technologists and technicians 
2232Mechanical engineering technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22301Mechanical engineering technologists and technicians 
2233Industrial engineering and manufacturing technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22302Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians 
2234Construction estimatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22303Construction estimators 
2241Electrical and electronics engineering technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22310Electrical and electronics engineering technologists and technicians 
2242Electronic service technicians (household and business equipment)VC1 – Code Change, VC2 – Name Change22311Electronic service technicians (household and business equipment) 
2243Industrial instrument technicians and mechanicsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22312Industrial instrument technicians and mechanics 
2244Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22313Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors 
2251Architectural technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22210Architectural technologists and technicians 
2252Industrial designersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22211Industrial designers 
2253Drafting technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22212Drafting technologists and technicians 
2254Land survey technologists and techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22213Land survey technologists and technicians 
2255Technical occupations in geomatics and meteorologyVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22214Technical occupations in geomatics and meteorology 
2261Non-destructive testers and inspection techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22230Non-destructive testers and inspectors 
2262Engineering inspectors and regulatory officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22231Engineering inspectors and regulatory officers 
2263Inspectors in public and environmental health and occupational health and safetyRC4.1 – Breakdown, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21120Public and environmental health and safety professionals2263 distributed between emerging items 21120 and 22232
2263Inspectors in public and environmental health and occupational health and safetyRC4.1 – Breakdown, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change22232Occupational health and safety specialists2263 distributed between emerging items 21120 and 22232
2264Construction inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22233Construction inspectors 
2271Air pilots, flight engineers and flying instructorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72600Air pilots, flight engineers and flying instructors 
2272Air traffic controllers and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72601Air traffic controllers and related occupations 
2273Deck officers, water transportVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72602Deck officers, water transport 
2274Engineer officers, water transportVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72603Engineer officers, water transport 
2275Railway traffic controllers and marine traffic regulatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72604Railway traffic controllers and marine traffic regulators 
2281Computer network techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22220Computer network and web technicians 
2282User support techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22221User support technicians 
2283Information systems testing techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change22222Information systems testing technicians 
3011Nursing co-ordinators and supervisorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31300Nursing coordinators and supervisors 
3012Registered nurses and registered psychiatric nursesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31301Registered nurses and registered psychiatric nurses 
3111Specialist physiciansRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31100Specialists in clinical and laboratory medicine3111 continues as 31100 and part split off to emerging items 31101 and 41310
3111Specialist physiciansRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31101Specialists in surgery3111 continues as 31100 and part split off to emerging items 31101 and 41310
3111Specialist physiciansRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41310Police investigators and other investigative occupations3111 continues as 31100 and part split off to emerging items 31101 and 41310
3112General practitioners and family physiciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31102General practitioners and family physicians 
3113DentistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31110Dentists 
3114VeterinariansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31103Veterinarians 
3121OptometristsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31111Optometrists 
3122ChiropractorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31201Chiropractors 
3124Allied primary health practitionersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31302Nurse practitioners3124 continues as 31303 and part transferred to 32103 and part split off to emerging item 31302
3124Allied primary health practitionersRC4.2 – Split off, RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31303Physician assistants, midwives and allied health professionals3124 continues as 31303 and part transferred to 32103 and part split off to emerging item 31302
3124Allied primary health practitionersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists3124 continues as 31303 and part transferred to 32103 and part split off to emerging item 31302
3125Other professional occupations in health diagnosing and treatingRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31209Other professional occupations in health diagnosing and treating3125 continues as 31209 and part transferred to 31303
3125Other professional occupations in health diagnosing and treatingRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31303Physician assistants, midwives and allied health professionals3125 continues as 31209 and part transferred to 31303
3131PharmacistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31120Pharmacists 
3132Dietitians and nutritionistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31121Dietitians and nutritionists 
3141Audiologists and speech-language pathologistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31112Audiologists and speech-language pathologists 
3142PhysiotherapistsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31202Physiotherapists3142 continues as 31202 and part transferred to 32109
3142PhysiotherapistsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32109Other technical occupations in therapy and assessment3142 continues as 31202 and part transferred to 32109
3143Occupational therapistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change31203Occupational therapists 
3144Other professional occupations in therapy and assessmentRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31204Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment3144 continues as 31204 and part transferred to 41301
3144Other professional occupations in therapy and assessmentRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41301Therapists in counselling and related specialized therapies3144 continues as 31204 and part transferred to 41301
3211Medical laboratory technologistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32120Medical laboratory technologists 
3212Medical laboratory technicians and pathologists’ assistantsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31303Physician assistants, midwives and allied health professionals3212 continues as 33101 and part transferred to 31303 and 32120
3212Medical laboratory technicians and pathologists’ assistantsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32120Medical laboratory technologists3212 continues as 33101 and part transferred to 31303 and 32120
3212Medical laboratory technicians and pathologists’ assistantsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change33101Medical laboratory assistants and related technical occupations3212 continues as 33101 and part transferred to 31303 and 32120
3213Animal health technologists and veterinary techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32104Animal health technologists and veterinary technicians 
3214Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists 
3215Medical radiation technologistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32121Medical radiation technologists 
3216Medical sonographersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32122Medical sonographers 
3217Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32123Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists 
3219Other medical technologists and technicians (except dental health)RC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32124Pharmacy technicians3219 continues as 32129 and part transferred to 33103 and part split off to emerging item 32124
3219Other medical technologists and technicians (except dental health)RC4.2 – Split off, RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32129Other medical technologists and technicians3219 continues as 32129 and part transferred to 33103 and part split off to emerging item 32124
3219Other medical technologists and technicians (except dental health)RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change33103Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants3219 continues as 32129 and part transferred to 33103 and part split off to emerging item 32124
3221DenturistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32110Denturists 
3222Dental hygienists and dental therapistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32111Dental hygienists and dental therapists 
3223Dental technologists, technicians and laboratory assistantsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32112Dental technologists and technicians3223 continues as 32112 and part transferred to 33100
3223Dental technologists, technicians and laboratory assistantsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change33100Dental assistants and dental laboratory assistants3223 continues as 32112 and part transferred to 33100
3231OpticiansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32100Opticians 
3232Practitioners of natural healingRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32200Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists3232 continues as 32209 and part split off to emerging item 32200
3232Practitioners of natural healingRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32209Other practitioners of natural healing3232 continues as 32209 and part split off to emerging item 32200
3233Licensed practical nursesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32101Licensed practical nurses 
3234Paramedical occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32102Paramedical occupations 
3236Massage therapistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change32201Massage therapists 
3237Other technical occupations in therapy and assessmentRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32109Other technical occupations in therapy and assessment3237 continues as 32109 and part transferred to 33109
3237Other technical occupations in therapy and assessmentRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change33109Other assisting occupations in support of health services3237 continues as 32109 and part transferred to 33109
3411Dental assistantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change33100Dental assistants and dental laboratory assistants 
3413Nurse aides, orderlies and patient service associatesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change33102Nurse aides, orderlies and patient service associates 
3414Other assisting occupations in support of health servicesRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change32109Other technical occupations in therapy and assessment3414 continues as 33109 and part transferred to 32109 and part split off to emerging item 33103
3414Other assisting occupations in support of health servicesRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change33103Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants3414 continues as 33109 and part transferred to 32109 and part split off to emerging item 33103
3414Other assisting occupations in support of health servicesRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change33109Other assisting occupations in support of health services3414 continues as 33109 and part transferred to 32109 and part split off to emerging item 33103
4011University professors and lecturersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41200University professors and lecturers 
4012Post-secondary teaching and research assistantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41201Post-secondary teaching and research assistants 
4021College and other vocational instructorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41210College and other vocational instructors 
4031Secondary school teachersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41220Secondary school teachers 
4032Elementary school and kindergarten teachersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41221Elementary school and kindergarten teachers 
4033Educational counsellorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41320Educational counsellors 
4111JudgesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41100Judges 
4112Lawyers and Quebec notariesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41101Lawyers and Quebec notaries 
4151PsychologistsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31200Psychologists4151 continues as 31200 and part transferred to 41301
4151PsychologistsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41301Therapists in counselling and related specialized therapies4151 continues as 31200 and part transferred to 41301
4152Social workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41300Social workers 
4153Family, marriage and other related counsellorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change31303Physician assistants, midwives and allied health professionals4153 continues as 41301 with part transferred to 31303 and 41321
4153Family, marriage and other related counsellorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41301Therapists in counselling and related specialized therapies4153 continues as 41301 with part transferred to 31303 and 41321
4153Family, marriage and other related counsellorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41321Career development practitioners and career counsellors (except education)4153 continues as 41301 with part transferred to 31303 and 41321
4154Professional occupations in religionVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41302Religious leaders 
4155Probation and parole officers and related occupationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41311Probation and parole officers4155 continues as 41311 and part transferred to 42201
4155Probation and parole officers and related occupationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change42201Social and community service workers4155 continues as 41311 and part transferred to 42201
4156Employment counsellorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41321Career development practitioners and career counsellors (except education) 
4161Natural and applied science policy researchers, consultants and program officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41400Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers 
4162Economists and economic policy researchers and analystsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41401Economists and economic policy researchers and analysts 
4163Business development officers and marketing researchers and consultantsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change11202Professional occupations in advertising, marketing and public relations4163 continues as 41402 and part transferred to 11202
4163Business development officers and marketing researchers and consultantsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41402Business development officers and market researchers and analysts4163 continues as 41402 and part transferred to 11202
4164Social policy researchers, consultants and program officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41403Social policy researchers, consultants and program officers 
4165Health policy researchers, consultants and program officersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change21110Biologists and related scientists4165 continues as 41404 and part transferred to 21110 and part split off to emerging item 41310
4165Health policy researchers, consultants and program officersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41310Police investigators and other investigative occupations4165 continues as 41404 and part transferred to 21110 and part split off to emerging item 41310
4165Health policy researchers, consultants and program officersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41404Health policy researchers, consultants and program officers4165 continues as 41404 and part transferred to 21110 and part split off to emerging item 41310
4166Education policy researchers, consultants and program officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41405Education policy researchers, consultants and program officers 
4167Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41406Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers 
4168Program officers unique to governmentVC1 – Code Change, VC2 – Name Change41407Program officers unique to government 
4169Other professional occupations in social science, n.e.c.VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41409Other professional occupations in social science 
4211Paralegal and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change42200Paralegals and related occupations 
4212Social and community service workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change42201Social and community service workers 
4214Early childhood educators and assistantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change42202Early childhood educators and assistants 
4215Instructors of persons with disabilitiesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change42203Instructors of persons with disabilities 
4216Other instructorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change43109Other instructors 
4217Other religious occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change42204Religion workers 
4311Police officers (except commissioned)RC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change41310Police investigators and other investigative occupations4311 continues as 42100 and part split off to emerging item 41310
4311Police officers (except commissioned)RC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change42100Police officers (except commissioned)4311 continues as 42100 and part split off to emerging item 41310
4312FirefightersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change42101Firefighters 
4313Non-commissioned ranks of the Canadian Armed ForcesRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change42100Police officers (except commissioned)4313 continues as 44200, part transferred to 42100 and part split off to emerging items 42102 and 43204
4313Non-commissioned ranks of the Canadian Armed ForcesRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change42102Specialized members of the Canadian Armed Forces4313 continues as 44200, part transferred to 42100 and part split off to emerging items 42102 and 43204
4313Non-commissioned ranks of the Canadian Armed ForcesRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change43204Operations members of the Canadian Armed Forces4313 continues as 44200, part transferred to 42100 and part split off to emerging items 42102 and 43204
4313Non-commissioned ranks of the Canadian Armed ForcesRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change44200Primary combat members of the Canadian Armed Forces4313 continues as 44200, part transferred to 42100 and part split off to emerging items 42102 and 43204
4411Home child care providersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change44100Home child care providers 
4412Home support workers, housekeepers and related occupationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change44101Home support workers, caregivers and related occupations4412 continues as 44101 and part transferred to 65310
4412Home support workers, housekeepers and related occupationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change65310Light duty cleaners4412 continues as 44101 and part transferred to 65310
4413Elementary and secondary school teacher assistantsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change43100Elementary and secondary school teacher assistants4413 continues as 43100 and part split off to emerging item 45100
4413Elementary and secondary school teacher assistantsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change45100Student monitors, crossing guards and related occupations4413 continues as 43100 and part split off to emerging item 45100
4421Sheriffs and bailiffsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change43200Sheriffs and bailiffs 
4422Correctional service officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change43201Correctional service officers 
4423By-law enforcement and other regulatory officers, n.e.c.VC1 – Code Change, VC2 – Name Change43202By-law enforcement and other regulatory officers 
5111LibrariansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51100Librarians 
5112Conservators and curatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51101Conservators and curators 
5113ArchivistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51102Archivists 
5121Authors and writersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change51111Authors and writers (except technical)5121 continues as 51111 and part split off to emerging item 51112
5121Authors and writersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change51112Technical writers5121 continues as 51111 and part split off to emerging item 51112
5122EditorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51110Editors 
5123JournalistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51113Journalists 
5125Translators, terminologists and interpretersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51114Translators, terminologists and interpreters 
5131Producers, directors, choreographers and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51120Producers, directors, choreographers and related occupations 
5132Conductors, composers and arrangersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51121Conductors, composers and arrangers 
5133Musicians and singersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change51122Musicians and singers 
5134DancersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53120Dancers 
5135Actors and comediansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53121Actors, comedians and circus performers 
5136Painters, sculptors and other visual artistsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53122Painters, sculptors and other visual artists 
5211Library and public archive techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52100Library and public archive technicians 
5212Technical occupations related to museums and art galleriesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53100Registrars, restorers, interpreters and other occupations related to museum and art galleries 
5221PhotographersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53110Photographers 
5222Film and video camera operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52110Film and video camera operators 
5223Graphic arts techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52111Graphic arts technicians 
5224Broadcast techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52112Broadcast technicians 
5225Audio and video recording techniciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52113Audio and video recording technicians 
5226Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing artsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52119Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts 
5227Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing artsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53111Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators 
5231Announcers and other broadcastersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52114Announcers and other broadcasters 
5232Other performers, n.e.c.RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change53121Actors, comedians and circus performers5232 continues as 55109 and part transferred to 53121
5232Other performers, n.e.c.RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change55109Other performers5232 continues as 55109 and part transferred to 53121
5241Graphic designers and illustratorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52120Graphic designers and illustrators 
5242Interior designers and interior decoratorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change52121Interior designers and interior decorators 
5243Theatre, fashion, exhibit and other creative designersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change53123Theatre, fashion, exhibit and other creative designers5243 continues as 53123 and part transferred to 62010 and 64100
5243Theatre, fashion, exhibit and other creative designersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change62010Retail sales supervisors5243 continues as 53123 and part transferred to 62010 and 64100
5243Theatre, fashion, exhibit and other creative designersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change64100Retail salespersons and visual merchandisers5243 continues as 53123 and part transferred to 62010 and 64100
5244Artisans and craftspersonsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53124Artisans and craftspersons 
5245Patternmakers – textile, leather and fur productsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53125Patternmakers – textile, leather and fur products 
5251AthletesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53200Athletes 
5252CoachesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53201Coaches 
5253Sports officials and refereesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change53202Sports officials and referees 
5254Program leaders and instructors in recreation, sport and fitnessVC1 – Code Change, VC2 – Name Change54100Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness 
6211Retail sales supervisorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62010Retail sales supervisors 
6221Technical sales specialists – wholesale tradeRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change62100Technical sales specialists – wholesale trade6221 continues as 62100 and part transferred to 70012 and 75101
6221Technical sales specialists – wholesale tradeRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change70012Facility operation and maintenance managers6221 continues as 62100 and part transferred to 70012 and 75101
6221Technical sales specialists – wholesale tradeRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change75101Material handlers6221 continues as 62100 and part transferred to 70012 and 75101
6222Retail and wholesale buyersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62101Retail and wholesale buyers 
6231Insurance agents and brokersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63100Insurance agents and brokers 
6232Real estate agents and salespersonsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63101Real estate agents and salespersons 
6235Financial sales representativesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63102Financial sales representatives 
6311Food service supervisorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62020Food service supervisors 
6312Executive housekeepersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62021Executive housekeepers 
6313Accommodation, travel, tourism and related services supervisorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62022Accommodation, travel, tourism and related services supervisors 
6314Customer and information services supervisorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62023Customer and information services supervisors 
6315Cleaning supervisorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62024Cleaning supervisors 
6316Other services supervisorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change62029Other services supervisors6316 continues as 62029 and part transferred to 65211
6316Other services supervisorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change65211Operators and attendants in amusement, recreation and sport6316 continues as 62029 and part transferred to 65211
6321ChefsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62200Chefs 
6322CooksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63200Cooks 
6331Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesaleRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change63201Butchers – retail and wholesale6331 continues as 63201 and part split off to emerging item 65202
6331Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesaleRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change65202Meat cutters and fishmongers – retail and wholesale6331 continues as 63201 and part split off to emerging item 65202
6332BakersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63202Bakers 
6341Hairstylists and barbersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63210Hairstylists and barbers 
6342Tailors, dressmakers, furriers and millinersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64200Tailors, dressmakers, furriers and milliners 
6343Shoe repairers and shoemakersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63220Shoe repairers and shoemakers 
6344Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62202Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations 
6345UpholsterersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63221Upholsterers 
6346Funeral directors and embalmersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change62201Funeral directors and embalmers 
6411Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change62100Technical sales specialists – wholesale trade6411 continues as 64101 and part transferred to 62100
6411Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change64101Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)6411 continues as 64101 and part transferred to 62100
6421Retail salespersonsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64100Retail salespersons and visual merchandisers 
6511Maîtres d’hôtel and hosts/hostessesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64300Maîtres d’hôtel and hosts/hostesses 
6512BartendersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64301Bartenders 
6513Food and beverage serversVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65200Food and beverage servers 
6521Travel counsellorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64310Travel counsellors 
6522Pursers and flight attendantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64311Pursers and flight attendants 
6523Airline ticket and service agentsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64312Airline ticket and service agents 
6524Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64313Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerks 
6525Hotel front desk clerksVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64314Hotel front desk clerks 
6531Tour and travel guidesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64320Tour and travel guides 
6532Outdoor sport and recreational guidesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64322Outdoor sport and recreational guides 
6533Casino occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64321Casino workers 
6541Security guards and related security service occupationsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change45100Student monitors, crossing guards and related occupations6541 continues as 64410 and part transferred to 65329 and part split off to emerging item 45100
6541Security guards and related security service occupationsRC4.2 – Split off, RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change64410Security guards and related security service occupations6541 continues as 64410 and part transferred to 65329 and part split off to emerging item 45100
6541Security guards and related security service occupationsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change65329Other service support occupations6541 continues as 64410 and part transferred to 65329 and part split off to emerging item 45100
6551Customer services representatives – financial institutionsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64400Customer services representatives – financial institutions 
6552Other customer and information services representativesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64409Other customer and information services representatives 
6561Image, social and other personal consultantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change64201Image, social and other personal consultants 
6562Estheticians, electrologists and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change63211Estheticians, electrologists and related occupations 
6563Pet groomers and animal care workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65220Pet groomers and animal care workers 
6564Other personal service occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65229Other support occupations in personal services 
6611CashiersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65100Cashiers 
6621Service station attendantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65101Service station attendants 
6622Store shelf stockers, clerks and order fillersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65102Store shelf stockers, clerks and order fillers 
6623Other sales related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65109Other sales related occupations 
6711Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65201Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations 
6721Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up servicesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65210Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services 
6722Operators and attendants in amusement, recreation and sportVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65211Operators and attendants in amusement, recreation and sport 
6731Light duty cleanersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65310Light duty cleaners 
6732Specialized cleanersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65311Specialized cleaners 
6733Janitors, caretakers and building superintendentsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change65312Janitors, caretakers and heavy-duty cleaners6733 continues as 65312 and part split off to emerging item 73201
6733Janitors, caretakers and building superintendentsRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change73201General building maintenance workers and building superintendents6733 continues as 65312 and part split off to emerging item 73201
6741Dry cleaning, laundry and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change65320Dry cleaning, laundry and related occupations 
6742Other service support occupations, n.e.c.VC1 – Code Change, VC2 – Name Change65329Other service support occupations 
7201Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72010Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations 
7202Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72011Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations 
7203Contractors and supervisors, pipefitting tradesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72012Contractors and supervisors, pipefitting trades 
7204Contractors and supervisors, carpentry tradesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72013Contractors and supervisors, carpentry trades 
7205Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72014Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers 
7231Machinists and machining and tooling inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72100Machinists and machining and tooling inspectors 
7232Tool and die makersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72101Tool and die makers 
7233Sheet metal workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72102Sheet metal workers 
7234BoilermakersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72103Boilermakers 
7235Structural metal and platework fabricators and fittersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72104Structural metal and platework fabricators and fitters 
7236IronworkersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72105Ironworkers 
7237Welders and related machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72106Welders and related machine operators 
7241Electricians (except industrial and power system)VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72200Electricians (except industrial and power system) 
7242Industrial electriciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72201Industrial electricians 
7243Power system electriciansVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72202Power system electricians 
7244Electrical power line and cable workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72203Electrical power line and cable workers 
7245Telecommunications line and cable workersRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72204Telecommunications line and cable installers and repairers7245 continues and includes part of the denotation of the expired unit group 7247
7246Telecommunications installation and repair workersRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72205Telecommunications equipment installation and cable television service technicians7246 continues and includes part of the denotation of the expired unit group 7247
7247Cable television service and maintenance techniciansRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72204Telecommunications line and cable installers and repairers7247 expired and part proceeds between 72204 and 72205
7247Cable television service and maintenance techniciansRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72205Telecommunications equipment installation and cable television service technicians7247 expired and part proceeds between 72204 and 72205
7251PlumbersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72300Plumbers 
7252Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72301Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers 
7253Gas fittersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72302Gas fitters 
7271CarpentersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72310Carpenters 
7272CabinetmakersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72311Cabinetmakers 
7281BricklayersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72320Bricklayers 
7282Concrete finishersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73100Concrete finishers 
7283TilesettersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73101Tilesetters 
7284Plasterers, drywall installers and finishers and lathersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73102Plasterers, drywall installers and finishers and lathers 
7291Roofers and shinglersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73110Roofers and shinglers 
7292GlaziersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73111Glaziers 
7293InsulatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72321Insulators 
7294Painters and decorators (except interior decorators)VC1 – Code Change, VC2 – Name Change73112Painters and decorators (except interior decorators) 
7295Floor covering installersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73113Floor covering installers 
7301Contractors and supervisors, mechanic tradesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72020Contractors and supervisors, mechanic trades 
7302Contractors and supervisors, heavy equipment operator crewsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72021Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews 
7303Supervisors, printing and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72022Supervisors, printing and related occupations 
7304Supervisors, railway transport operationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72023Supervisors, railway transport operations 
7305Supervisors, motor transport and other ground transit operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72024Supervisors, motor transport and other ground transit operators 
7311Construction millwrights and industrial mechanicsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72400Construction millwrights and industrial mechanics 
7312Heavy-duty equipment mechanicsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72401Heavy-duty equipment mechanics 
7313Heating, refrigeration and air conditioning mechanicsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72402Heating, refrigeration and air conditioning mechanics 
7314Railway carmen/womenVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72403Railway carmen/women 
7315Aircraft mechanics and aircraft inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72404Aircraft mechanics and aircraft inspectors 
7316Machine fittersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72405Machine fitters 
7318Elevator constructors and mechanicsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72406Elevator constructors and mechanics 
7321Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72410Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers 
7322Motor vehicle body repairersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72411Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators 
7331Oil and solid fuel heating mechanicsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72420Oil and solid fuel heating mechanics 
7332Appliance servicers and repairersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72421Appliance servicers and repairers 
7333Electrical mechanicsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72422Electrical mechanics 
7334Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanicsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72423Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics 
7335Other small engine and small equipment repairersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72429Other small engine and small equipment repairers 
7361Railway and yard locomotive engineersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73310Railway and yard locomotive engineers 
7362Railway conductors and brakemen/womenVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73311Railway conductors and brakemen/women 
7371Crane operatorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72500Crane operators7371 continues as 72500 and part transferred to 75110
7371Crane operatorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change75110Construction trades helpers and labourers7371 continues as 72500 and part transferred to 75110
7372Drillers and blasters – surface mining, quarrying and constructionVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73402Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction 
7373Water well drillersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change72501Water well drillers 
7381Printing press operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73401Printing press operators 
7384Other trades and related occupations, n.e.c.RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72423Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics7384 continues as 72999 and part transferred 72423
7384Other trades and related occupations, n.e.c.RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72999Other technical trades and related occupations7384 continues as 72999 and part transferred 72423
7441Residential and commercial installers and servicersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73200Residential and commercial installers and servicers 
7442Waterworks and gas maintenance workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change74204Utility maintenance workers 
7444Pest controllers and fumigatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73202Pest controllers and fumigators 
7445Other repairers and servicersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change22311Electronic service technicians (household and business equipment)7445 continues as 73209 and part transferred to 22311
7445Other repairers and servicersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change73209Other repairers and servicers7445 continues as 73209 and part transferred to 22311
7451Longshore workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change75100Longshore workers 
7452Material handlersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change75101Material handlers 
7511Transport truck driversVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73300Transport truck drivers 
7512Bus drivers, subway operators and other transit operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change73301Bus drivers, subway operators and other transit operators 
7513Taxi and limousine drivers and chauffeursVC1 – Code Change, VC2 – Name Change75200Taxi and limousine drivers and chauffeurs 
7514Delivery and courier service driversRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change74102Couriers and messengers7514 continues as 75201 and part transferred to 74102
7514Delivery and courier service driversRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change75201Delivery service drivers and door-to-door distributors7514 continues as 75201 and part transferred to 74102
7521Heavy equipment operators (except crane)VC1 – Code Change, VC2 – Name Change73400Heavy equipment operators 
7522Public works maintenance equipment operators and related workersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change74204Utility maintenance workers7522 continues as 74205 and part transferred to 74204
7522Public works maintenance equipment operators and related workersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change74205Public works maintenance equipment operators and related workers7522 continues as 74205 and part transferred to 74204
7531Railway yard and track maintenance workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change74200Railway yard and track maintenance workers 
7532Water transport deck and engine room crewVC1 – Code Change, VC2 – Name Change74201Water transport deck and engine room crew 
7533Boat and cable ferry operators and related occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change75210Boat and cable ferry operators and related occupations 
7534Air transport ramp attendantsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change74202Air transport ramp attendants 
7535Other automotive mechanical installers and servicersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change74203Automotive and heavy truck and equipment parts installers and servicers 
7611Construction trades helpers and labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change75110Construction trades helpers and labourers 
7612Other trades helpers and labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change75119Other trades helpers and labourers 
7621Public works and maintenance labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change75212Public works and maintenance labourers 
7622Railway and motor transport labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change75211Railway and motor transport labourers 
8211Supervisors, logging and forestryVC1 – Code Change, VC2 – Name Change82010Supervisors, logging and forestry 
8221Supervisors, mining and quarryingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change82020Supervisors, mining and quarrying 
8222Contractors and supervisors, oil and gas drilling and servicesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change82021Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services 
8231Underground production and development minersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change83100Underground production and development miners 
8232Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change83101Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers 
8241Logging machinery operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change83110Logging machinery operators 
8252Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change72600Air pilots, flight engineers and flying instructors8252 continues as 82030 and part transferred to 72600 and 85100 and part split off to emerging item 84120
8252Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workersRC4.2 – Split off, RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change82030Agricultural service contractors and farm supervisors8252 continues as 82030 and part transferred to 72600 and 85100 and part split off to emerging item 84120
8252Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change84120Specialized livestock workers and farm machinery operators8252 continues as 82030 and part transferred to 72600 and 85100 and part split off to emerging item 84120
8252Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change85100Livestock labourers8252 continues as 82030 and part transferred to 72600 and 85100 and part split off to emerging item 84120
8255Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture servicesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change82031Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services 
8261Fishing masters and officersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change83120Fishing masters and officers 
8262Fishermen/womenVC1 – Code Change, VC2 – Name Change83121Fishermen/women 
8411Underground mine service and support workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change84100Underground mine service and support workers 
8412Oil and gas well drilling and related workers and services operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change84101Oil and gas well drilling and related workers and services operators 
8421Chain saw and skidder operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change84110Chain saw and skidder operators 
8422Silviculture and forestry workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change84111Silviculture and forestry workers 
8431General farm workersRC4.2 – Split off, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change84120Specialized livestock workers and farm machinery operators8431 continues as 85100 and part transferred to 85101 and part split off to emerging item 84120
8431General farm workersRC4.2 – Split off, RC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change85100Livestock labourers8431 continues as 85100 and part transferred to 85101 and part split off to emerging item 84120
8431General farm workersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change85101Harvesting labourers8431 continues as 85100 and part transferred to 85101 and part split off to emerging item 84120
8432Nursery and greenhouse workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change85103Nursery and greenhouse labourers 
8441Fishing vessel deckhandsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change84121Fishing vessel deckhands 
8442Trappers and huntersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change85104Trappers and hunters 
8611Harvesting labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change85101Harvesting labourers 
8612Landscaping and grounds maintenance labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change85121 Landscaping and grounds maintenance labourers 
8613Aquaculture and marine harvest labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change85102Aquaculture and marine harvest labourers 
8614Mine labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change85110Mine labourers 
8615Oil and gas drilling, servicing and related labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change85111Oil and gas drilling, servicing and related labourers 
8616Logging and forestry labourersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change85120  Logging and forestry labourers 
9211Supervisors, mineral and metal processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92010Supervisors, mineral and metal processing 
9212Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilitiesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92011Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities 
9213Supervisors, food and beverage processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92012Supervisors, food and beverage processing 
9214Supervisors, plastic and rubber products manufacturingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92013Supervisors, plastic and rubber products manufacturing 
9215Supervisors, forest products processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92014Supervisors, forest products processing 
9217Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92015Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing 
9221Supervisors, motor vehicle assemblingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92020Supervisors, motor vehicle assembling 
9222Supervisors, electronics manufacturingRC3.1 – Merger, VC2 – Name Change92021Supervisors, electronics and electrical products manufacturing9222 and 9223 expired and all parts of both merged into emerging item 92021
9223Supervisors, electrical products manufacturingRC3.1 – Merger, VC2 – Name Change92021Supervisors, electronics and electrical products manufacturing9222 and 9223 expired and all parts of both merged into emerging item 92021
9224Supervisors, furniture and fixtures manufacturingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92022Supervisors, furniture and fixtures manufacturing 
9226Supervisors, other mechanical and metal products manufacturingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92023Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing 
9227Supervisors, other products manufacturing and assemblyVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92024Supervisors, other products manufacturing and assembly 
9231Central control and process operators, mineral and metal processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change93100Central control and process operators, mineral and metal processing 
9232Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change93101Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing 
9235Pulping, papermaking and coating control operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change93102Pulping, papermaking and coating control operators 
9241Power engineers and power systems operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92100Power engineers and power systems operators 
9243Water and waste treatment plant operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change92101Water and waste treatment plant operators 
9411Machine operators, mineral and metal processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94100Machine operators, mineral and metal processing 
9412Foundry workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94101Foundry workers 
9413Glass forming and finishing machine operators and glass cuttersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94102Glass forming and finishing machine operators and glass cutters 
9414Concrete, clay and stone forming operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94103Concrete, clay and stone forming operators 
9415Inspectors and testers, mineral and metal processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94104Inspectors and testers, mineral and metal processing 
9416Metalworking and forging machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94105Metalworking and forging machine operators 
9417Machining tool operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94106Machining tool operators 
9418Other metal products machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94107Machine operators of other metal products 
9421Chemical plant machine operatorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change94110Chemical plant machine operators9421 continues as 94110 and part transferred to 95102
9421Chemical plant machine operatorsRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change95102Labourers in chemical products processing and utilities9421 continues as 94110 and part transferred to 95102
9422Plastics processing machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94111Plastics processing machine operators 
9423Rubber processing machine operators and related workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94112Rubber processing machine operators and related workers 
9431Sawmill machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94120Sawmill machine operators 
9432Pulp mill machine operatorsRC3.1 – Merger, VC2 – Name Change94121Pulp mill, papermaking and finishing machine operators9432 and 9433 expired and all parts of both merged into emerging item 94121
9433Papermaking and finishing machine operatorsRC3.1 – Merger, VC2 – Name Change94121Pulp mill, papermaking and finishing machine operators9432 and 9433 expired and all parts of both merged into emerging item 94121
9434Other wood processing machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94129Other wood processing machine operators 
9435Paper converting machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94122Paper converting machine operators 
9436Lumber graders and other wood processing inspectors and gradersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94123Lumber graders and other wood processing inspectors and graders 
9437Woodworking machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94124Woodworking machine operators 
9441Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change94130Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workers9441 continues as 94130 and part transferred to 95105
9441Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workersRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change95105Labourers in textile processing and cutting9441 continues as 94130 and part transferred to 95105
9442Weavers, knitters and other fabric making occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94131Weavers, knitters and other fabric making occupations 
9445Fabric, fur and leather cuttersRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change95105Labourers in textile processing and cutting9945 expired and all proceeds taken-over as part of 95105
9446Industrial sewing machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94132Industrial sewing machine operators 
9447Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94133Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturing 
9461Process control and machine operators, food and beverage processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94140Process control and machine operators, food and beverage processing 
9462Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94141Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers 
9463Fish and seafood plant workersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94142Fish and seafood plant workers 
9465Testers and graders, food and beverage processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94143Testers and graders, food and beverage processing 
9471Plateless printing equipment operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94150Plateless printing equipment operators 
9472Camera, platemaking and other prepress occupationsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94151Camera, platemaking and other prepress occupations 
9473Binding and finishing machine operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94152Binding and finishing machine operators 
9474Photographic and film processorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94153Photographic and film processors 
9521Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change93200Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors 
9522Motor vehicle assemblers, inspectors and testersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94200Motor vehicle assemblers, inspectors and testers 
9523Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94201Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers 
9524Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94202Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturing 
9525Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformersVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94203Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformers 
9526Mechanical assemblers and inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94204Mechanical assemblers and inspectors 
9527Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94205Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturing 
9531Boat assemblers and inspectorsRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change94219Other products assemblers, finishers and inspectors9531 expired and all proceeds taken-over as part of 94219
9532Furniture and fixture assemblers and inspectorsRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change94210Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectors9532 expired and all proceeds taken-over as part of 94210
9533Other wood products assemblers and inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94211Assemblers and inspectors of other wood products 
9534Furniture finishers and refinishersRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change94210Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectors9534 expired and all proceeds taken-over as part of 94210
9535Plastic products assemblers, finishers and inspectorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94212Plastic products assemblers, finishers and inspectors 
9536Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsVC1 – Code Change, VC2 – Name Change94213Industrial painters, coaters and metal finishing process operators 
9537Other products assemblers, finishers and inspectorsRC3.2 – Take-over, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change94219Other products assemblers, finishers and inspectors9537 expired and all proceeds taken-over as part of 94219
9611Labourers in mineral and metal processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change95100Labourers in mineral and metal processing 
9612Labourers in metal fabricationVC1 – Code Change, VC2 – Name Change95101Labourers in metal fabrication 
9613Labourers in chemical products processing and utilitiesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change95102Labourers in chemical products processing and utilities 
9614Labourers in wood, pulp and paper processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change95103Labourers in wood, pulp and paper processing 
9615Labourers in rubber and plastic products manufacturingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change95104Labourers in rubber and plastic products manufacturing 
9616Labourers in textile processingRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change94130Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workers9616 continues as 95105 and part transferred to 94130
9616Labourers in textile processingRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change95105Labourers in textile processing and cutting9616 continues as 95105 and part transferred to 94130
9617Labourers in food and beverage processingVC1 – Code Change, VC2 – Name Change95106Labourers in food and beverage processing 
9618Labourers in fish and seafood processingRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change94142Fish and seafood plant workers9618 continues as 95107 and part transferred to 94142
9618Labourers in fish and seafood processingRC5 – Transfer, VC1 – Code Change, VC2 – Name Change95107Labourers in fish and seafood processing9618 continues as 95107 and part transferred to 94142
9619Other labourers in processing, manufacturing and utilitiesVC1 – Code Change, VC2 – Name Change95109Other labourers in processing, manufacturing and utilities 

اگر نتوانستید NOC خود را در جدول فوق بیابید

به صفحه جستجوی وب سایت NOC کانادا بروید و موارد زیر را انجام دهید:

 1. عنوان شغلی یا کد NOC را جستجو کنید.
 2. نزدیکترین شغل را در لیست پیدا کنید.
 3. مطمئن شوید که وظایف اصلی ذکر شده مطابق با آنچه در شغل خود انجام داده اید مطابقت دارد.
  • در صورت عدم موفقیت ، باید عنوان شغلی دیگری با وظایفی مطابق با شما پیدا کنید.
 4. کد عددی و عنوان شغلی را بنویسید.
  • به عنوان مثال: 7253 اتصالات گازی
 5. شماره را در قسمت “موارد فیلتر” از جدول فوق وارد کنید و در ستون آخر سطح مهارت یا نوع آن را یادداشت کنید .

بایگانی:


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی