تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

قوانین مربوط به کار در کانادا


برخی قوانین مربوط به کار می گویند حدود 900 هزار نیروی کار دولت فدرال را Code Labour قوانین فدرال کار که به آن پوشش می دهد. برنامه ها و قوانین کار مسئول حفاظت از حقوق کارمندان و کارفرمایان در محیط های کاری تحت نظارت دولت فدرال می باشند.

تعاریف و قوانین کار در کانادا

کار تمام وقت در کانادا :

به کاری که بیش از ۳۰ ساعت در هفته باشد در کانادا کار تمام وقت اطلاق می شود.

کار پاره وقت در کانادا :

بر اساس قوانین کانادا به کاری که مجموعا کمتر از ۳۰ ساعت در هفته باشد کار پاره وقت گویند.

سین نامبر کانادا :

سین نامبر یا شماره تامین اجتماعی کانادا ( Social Insurance number ) اولین چیزی است که قبل از اقدام برای کار در کانادا به آن احتیاج دارید. این شماره بعد از ورود به کانادا توسط متقاضیان در دسته بندی های : اقامت دائم کانادا، ویزای کار، یا ویزای دانشجویی کانادا توسط سرویس کانادا ( Service Canada ) ارائه می گردد. شاید بتوان اخذ سین نامبر را اولین گام بعد از ورود به کانادا دانست. قابل توجه اینکه افراد دارای ویزای توریستی کانادا برای بازدید از کانادا واجد شرایط اخذ سین نامبر و کار در کانادا نمیباشند.

اهمیت سین نامبر در کانادا بحدی است که به شما توصیه می کنیم تا حد امکان از ارائه سین نامبر خود در موارد غیر ضروری یا حتی در تماس های تلفنی بپرهیزید. قابل ذکر است شماره سین نامبر افراد مقیم با دانشجویان و یا افرادی که با ویزای کار به کانادا آمده اند متفاوت است. لذا معمولا کارفرما پس از رویت سین نامبر شما به ساعات مجاز و نوع ویزای شما پی خواهد برد.

نکته: طبق قوانین جدید کارفرمایان کانادایی بدون شماره بیمه اجتماعی SIN باید دستمزد پرداخت کنند

ساعات مجاز کار برای دانشجویان در کانادا:

شرایط کار دانشجویی در کانادا براساس نوع دوره تحصیلی به کار تمام وقت یا کار پاره وقت تقسیم بندی میشود. دانشجویان با شرایط تحصیل تمام وقت ،میتوانند به صورت نیمه وقت مشغول به کار شوند اما کار نیمه وقت این دانشجویان در کانادا حداکثر تا ۲۰ ساعت در هفته مجاز است ( نه ۳۰ ساعت ) . اما دانشجویان پاره وقت در صورت داشتن مجوز کار محدودیتی در زمان کاری ندارند و می توانند بصورت تمام وقت کار کنند .( ۴۰ ساعت در هفته ). نکته قابل ذکر اینکه ممکن است دانشجویان تمام وقت تمایل داشته باشند در بیش از یک محل کاری کار کنند. در اینصورت مجموع ساعت های کاری ایشان با کارفرما های مختلف نباید از ۲۰ ساعت در هفته بیشتر شود.

قوانین مربوط به کار در آمریکا

در این صفحه میخوانید :

 • ساعات کاری
 • ساعت کار اضافه کار
 • حداکثر ساعت کار
 • تعطیلات سالیانه و تعطیلات عمومی
 • شرایط مرخصی و غیبت
 • مرخصی استعلاجی
 • مرخصی به دلیل آسیب حین کار
 • مرخصی بارداری
 • مرخصی زایمان
 • مرخصی والدین
 • بستری شدن نوزاد
 • مرخصی فوت بستگان
 • دستمزد، پرداخت و کسورات
 • شکایت

قوانین مربوط به کار در کانادا

دولت فدرال با همکاری دولت های محلی، اتحادیه ها، کارفرمایان، شرکای بین المللی و سایر سهامداران، محیط های کاری مناسب، ایمن و کارآمدی را فراهم .نموده و موجب گسترش روابط مشترک در محل کار شده است استانداردهای کار فدرال در بخش سوم قانون کار کانادا آمده است و

در آن حداقل استانداردهای تنظیم شده .توسط دولت فدرال ارائه شده تا کارفرمایان و کارمندان از آنها پیروی کنند برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حداقل استانداردهای شغلی، در پست های بعد به برخی از آنها می پردازیم

ساعات کاری

ساعات کار استاندارد برای یک کارمند بدین شرح است

هشت ساعت در روز )منظور از روز یک دوره متوالی 24 ساعته است

( * ساعت در هفته )دوره بین نیمه شب شنبه تا نیمه شب شنبه هفته بعدی( 40*

برای کارمندان در هر هفته یک روز تعطیل جهت استراحت اختصاص داده شده که معموال روز یکشنبه .است

زمانی که یک یا چند روز تعطیل در طول یک هفته وجود داشته باشد، ساعات کار استاندارد به ازای .هر روز تعطیل، هشت ساعت کاهش می یابد

مقررات وضع شده به گونه ای است که برای برخی از انواع مشاغل خاص و برخی صنایع ساعت های استاندارد کار متفاوتی تعریف شده است؛ برای مثال رانندگان در صنعت حمل و نقل؛ کارگران کشتی ها ؛ کارکنان صنعت راه Coast West و Lakes Great و Coast East در صنعت حمل و نقل دریایی آهن و خطوط ریلی؛ فروشندگان پورسانت بگیر در صنعت پخش؛ و فروشندگان پورسانتی در بخش .بانکداری ساعات کاری متفاوتی از یکدیگر دارند

:ساعت کار اضافه کار

هر ساعتی که کارمندان بیشتر از ساعات کاری استاندارد کار می کنند، جزو ساعت های اضافه کار .محسوب می شود
دستمزد اضافه کاری با نرخ حداقل 5.1 برابر دستمزد ساعتی معمولی به ازای هر ساعت اضافه کاری :محاسبه می شود، به استثنای موارد زیر

مدیران و متخصصین مانند پزشکان، وکال، دندانپزشکان، معماران و مهندسین از اضافه کاری معاف .هستند

:حداکثر ساعت کار

در اکثر موارد، حداکثر تعداد ساعات کار در طول یک هفته 48 ساعت است. این میزان ساعت کار می تواند در شرایط استثنایی از جمله برای انجام کارهای اضطراری و کارهایی که مجوز فعالیت بیشتری .دارند تغییر یافته و از حد معمول بیشتر شود …

تعطیالت سالیانه و تعطیالت عمومی :

تعطیالت سالیانه کارمندان دولت فدرال، مجاز به استفاده از حداقل دو هفته تعطیالت سالیانه پس از اتمام یک سال کاری با یک کارفرما می باشند. پس از انجام کار به مدت شش سال متوالی با همان کارفرما، میزان تعطیالت به .ازای هر سال به سه هفته افزایش می یابد

:تعطیالت عمومی

کارمندان در هر سال 9 روز تعطیالت عمومی دارند که این روزهای تعطیل نیز به عنوان تعطیالت .قانونی شناخته شده است

روز سال نو *
(Friday Good (جمعه نیک یا آدینه مقدس *
روز ویکتوریا *
روز کانادا *
روز کارگر *
روز شکرگزاری *
روز یادبود *
روز کریسمس *
روز باکسینگ )یک روز پس از کریسمس( *

:شرایط مرخصی و غیبت

قانون کار کانادا برای کارمندان مجاز فدرال برخی شرایط مرخصی و غیبت تعیین نموده که در زیر فهرست شده است. هیچ کارفرمایی حق اخراج، تعلیق، تادیب یا تنزل مقام یک کارمند را به دلیل هر یک .از موارد زیر ندارد. در برخی موارد خاص، تغییراتی در میزان مرخصی ها داده می شود

:مرخصی استعالجی

قوانین مربوط به کار در کانادا در صورتی که کارمند حداقل برای سه ماه متوالی برای یک کارفرما کار کرده باشد، حق استفاده از مرخصی استعالجی به مدت 17 هفته خواهد داشت. کارمند در صورتی که کارفرما درخواست کند، .موظف به ارائه گواهی پزشک تا 15 روز پس از بازگشت به کار خواهد بود

:مرخصی به دلیل آسیب حین کار

کارفرمایان باید برنامه ای جهت جبران دستمزد کارمندان و کارگران در این نوع از مرخصی ها داشته باشند به گونه ای که معادل مبالغ تعیین شده جهت جبران خسارات کارگران در استان یا منطقه محل .زندگی کارمندان به آنها حقوق بپردازند

برنامه هایی برای معلولیت های درازمدت یک کارفرما می تواند از مزایای دراز مدت معلولیت برای کارمندان خود جهت جبران درآمد از دست رفته آنها استفاده کند. این معلولیت ها اغلب شامل ناتوانی در ادامه کار در طوالنی مدت به دالیل پزشکی .می شود

:مرخصی زایمان

قوانین مربوط به کار در کانادا کارمندان زن، از جمله مدیران و متخصصان، در صورتی که شش ماه متوالی پیش از شروع مرخصی .برای یک کارفرما کار کرده باشند، حق دارند تا 17 هفته از مرخصی پیش از زایمان استفاده کنند

چنانچه زایمان در طول 17 هفته مرخصی انجام نشود، مرخصی زایمان می تواند تا روزی که فرزند .متولد می شود، تمدید شود چنانچه کارمند زن تمایلی به استفاده از مرخصی در دوران بارداری نداشته باشد، کارفرما نمی تواند او .را مجبور به استفاده از آن نماید مگر اینکه اثبات شود وی به درستی قادر به انجام وظایفش نمی باشد

:مرخصی والدین

پدر و مادرها می توانند در صورتی که واجد شرایطی مشابه مرخصی زایمان باشند، به مدت 63 هفته از مرخصی والدین استفاده نمایند. آنها می توانند در طول 78 هفته پس از تولد نوزاد درخواست استفاده از .این مرخصی را بدهند

:بستری شدن نوزاد

اگر نوزاد در مدت کوتاهی پس از تولد یا پذیرش در بیمارستان نیاز به بستری داشته باشد، ممکن است .مرخصی زایمان یا والدین در این زمان تمام شود بنابراین مدت زمانی که کارمند می تواند به عنوان مرخصی زایمان یا والدین بگیرد، بر اساس تعداد هفته .هایی که کودک در بیمارستان بستری باشد، تمدید می شود

:مرخصی فوت بستگان

در صورتی که کارمند برای سه ماه متوالی برای کارفرمای خود کار کرده باشد، حق استفاده از مرخصی با حقوق برای فوت یکی از اعضای خانواده خود دارد. در غیر این صورت، آنها حق دارند مرخصی بدون حقوق بگیرند. مدت زمان این مرخصی تا سه روز متوالی پس از مرگ عضو خانواده .است

دستمزد، پرداخت و کسورات

.کارمندان فدرال، از حمایت های خاصی در رابطه با پرداخت دستمزد برخوردار هستند

:حداقل دستمزد

حداقل دستمزد فدرال معادل حداقل دستمزد عمومی است که توسط هر استان یا قلمرو تعیین می شود. هر بار که یک دولت استانی حداقل دستمزد را افزایش می دهد، نرخ فدرال برای این منطقه به طور خودکار .افزایش می یابد

:زمان پرداخت حقوق کارمند

.حقوق و دستمزد باید در یک روز معین که توسط کارفرما تعیین شده باشد به کارمند پرداخت شود

کسر حقوق .

در بعضی موارد، کارفرمایان مجازند که از حقوق کارکنان کسر نمایند

:کسورات مجاز شامل موارد زیر است

کسورات انجام شده توسط قانون فدرال یا استانی مانند مالیات و حق بیمه اشتغال، کسورات بر اساس حکم دادگاه، کسورات تایید شده توسط کارمند به عنوان مثال کمک های خیریه، کمک هزینه های پس انداز، حق بیمه های پزشکی و دندانپزشکی، بیمه های زندگی و حق بیمه های درازمدت معلولیت، طرح حقوق … بازنشستگی و

:شکایت

قوانین مربوط به کار در کانادا یک کارمند می تواند درمورد حقوق و دستمزد های پرداخت نشده و یا سایر مبالغی که از کارفرمایان .قبلی خود طلب دارد شکایت خود را به اداره کار ارائه کند

برخی قوانین مربوط به کار


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی