dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

طلاق ایرانیان مقیم آمریکا از نظر مقررات قانونی

آمریکا ایالات متحده اطلاعات کاربردی شهروندی آمریکا طلاق ایرانیان مقیم آمریکا از نظر مقررات قانونی

نکاتی در رابطه با طلاق ایرانیان مقیم آمریکا از نظر مقررات قانونی در ایران و آمریکا

اگر ایرانیان مقیم آمریکا در امور و دعاوی خانوادگی خود به محاکم آمریکا مراجعه کنند، احکام دادگاه‌های آمریکا در ایران اجراء نمی شود و طرفین باید در دادگاه‌های ایران هم طرح دعوی کنند. به عبارت دیگر دادگاه های ایران ملزم به تبعیت از احکام صادره از دادگاه های آمریکا در رابطه با امور خانوادگی نیستند. با این حال، ثبت طلاق ایرانیان مقیم آمریکا در دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن به درخواست کتبی زوجین یا زوج (شوهر) و با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی توسط اشخاص صلاحیـتدار امکان پذیر است. انجام این پروسه صرفا پس از دریافت حکم طلاق از دادگاه های آمریکا امکان پذیر است.

در مواردی که طلاق به درخواست شوهر و بدون موافقت زن ثبت می شود، زن می تواند برای مطالبه حقوق قانونی خود طبق مقررات ایران به دادگاههای ایران مراجعه کند.

احکام طلاق صادره از دادگاه‌های ایران در اصل موضوع طلاق در دادگاه ‌های آمریکا قابل استناد و پذیرش است اما دادگاه‌های آمریکا می توانند از پذیرش احکام دادگاه‌های ایران در رابطه با تبعات مالی طلاق و همچنین مسائل مربوط به حضانت و سرپرستی فرزندان خودداری کنند.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت