اخبار اخبار اروپا

شرایط جذب کادر بهداشت و درمان در انگلستان

دولت بریتانیا جهت پسابرکسیت و طبق سیستم جدید مهاجرتی خود بدون در نظر گرفتن ملیت اروپایی و با توجه به گستره جهانی افراد متخصص شانس بالایی را برای جذب و استخدام قایل شده است.

آسان شدن جذب کادر بهداشت و درمان در انگلستان 2021/ لیست مشاغل

از حوزه بهداشت و درمان ، تخصصها و مشاغل مرتبط با اورژانس و پرستاران و داروسازان و فیزیوتراپها با گذراندن دوره سه ساله در بریتانیا میتوانند بعنوان کادر درمان رجیستر شده و در سیستم درمانی دولتی بریتانیا NHS جذب و استخدام شوند

دولت امیدوار است که از آزادی های آورده شده توسط Brexit برای کارمندان NHS استفاده کند. آخرین آمار نشان می دهد NHS با کمبود 11،500 پزشک مواجه است ، تقریباً از هر 10 پست یک نفر خالی است. در ادامه  مشاغل مورد نیاز انگلستان حوزه بهداشت و درمان را معرفی می کنیم:

Healthcare Occupations

Medical Practitioners (2211)
◾️Consultants in the following specialities
◾️Clinical Neurophysiology
◾️Emergency Medicine
◾️Genitourinary Medicine
◾️Haematology
◾️Neurology
◾️Medical laboratory scientists
◾️Occupational Medicine
◾️Consultants in the following specialities of psychiatry
◾️Forensic Psychiatry
◾️General Psychiatry
◾️Learning Disabilities Psychiatry
◾️Old Age Psychiatry
◾️Non-consultant, non-training, medical staff posts in the following
◾️Anaesthetics
◾️Paediatrics
◾️General Medicine Specialities Delivering Acute Care Services (Intensive Care Medicine, General Internal Medicine (Acute)
◾️Emergency Medicine
◾️General Surgery
◾️Obstetrics and Gynaecology
◾️Trauma and Orthopaedic SurgeryST4 Level Trainees in Paediatrics

Social Workers (2442)
◾️Social Worker in Children’s and Family Services

Nurses (3211)
◾️Specialist Nurse Working in Operating Theatres
◾️Operating Department Practitioner
◾️Specialist Nurse Working in Neonatal Intensive Care Units

Medical Radiographers (3214)
◾️HPC-Registered Diagnostic Radiographer
◾️HPC-Registered Therapeutic Radiographer
◾️Sonographer

Medical and Dental Technicians (3218)
◾️Nuclear Medicine Technologist
◾️Radiotherapy Technologist

Biological Scientists and Biochemists (2112)
◾️Cardiac Physiologist
◾️Clinical Neurophysiologist
◾️Clinical Vascular Scientist
◾️Respiratory Physiologist
◾️Sleep Physiologist

Medical Practitioners (2211)
◾️ALL Jobs on the UK Shortage Occupation List
◾️ST3, ST5 and ST6 Level Trainees in Paediatrics (ST4 Level Trainee)
◾️Staff Grade and Associate Specialist (SAS)
◾️Doctors in Paediatrics
◾️Consultants in Paediatrics


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023