تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

بهترین سایت‌های معرفی و یافتن ژورنال‌های علمی

وی والت مشترک کشورها تحصیلات بهترین سایت‌های معرفی و یافتن ژورنال‌های علمی

بهترین سایت‌های معرفی و یافتن ژورنال‌های علمی مرتبط با رشته‌تان در سطح دنیا

 مقاله نوشته اید ولی نمی دانید به کدام ژورنال معتبر بفرستید؟ در زیر، بهترین درگاه‌های معرفی و یافتن ژورنال‌های علمی مرتبط با رشته‌تان در سطح دنیا:

scopus.com
webofknowledge.com
journalguide.com
jane.biosemantics.org
edanzediting.com
journalseek.net
springer.com
library.caltech.edu
journalfinder.elsevier.com

با کلید واژه ها، یا عنوان مقاله‌تان یا چکیده مقاله‌تان، مجله مورد نظرتان را بیابید.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی