dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

اثبات توانایی زبان فرانسه – TCF/TCFQ


آزمون زبان TCF/TCFQ برای مهاجرت به کانادا

TCF، Test de connaissance du français، یک آزمون زبان است که برای ارزیابی سطح درک و مهارت های بیان فرانسوی در افرادی که فرانسوی زبان مادری نیستند استفاده می شود.

متقاضیان در یکی از شش سطح، از A1 تا C2 درجه بندی می شوند. از این آزمون می توان برای راه های مهاجرتی کبک استفاده کرد.

در مورد آزمون TCF

TCF از سه بخش اجباری و بخش اختیاری تشکیل شده است:


TCF – بخش های اجباری

تستسوالاتمدت زمان
درک مطلب (مهاجرت کبک این امتیاز را در نظر نمی گیرد.)29 سوال45 دقیقه
استفاده از ساختارهای زبان (مهاجرت کبک این امتیاز را در نظر نمی گیرد.)18 سوال15 دقیقه
درک شنیداری29 سوال25 دقیقه


TCF – بخش های تکمیلی (اختیاری).

تستمدت زمان
بیان گفتاری (مصاحبه)12 دقیقه
بیان نوشتاری (مهاجرت کبک این امتیاز را در نظر نمی گیرد.)60 دقیقهدرباره TCFQ

TCFQ، Test de connaissance du franςais pour le Québec، آزمونی است که مخصوص افرادی است که می خواهند به کبک مهاجرت کنند. در حالی که TCFQ بیشتر برای مهاجرت به کبک هدف گذاری شده است، متقاضیان می توانند در عوض در آزمون TCF یا هر آزمون زبان فرانسوی دیگری که توسط دولت کبک تایید شده است شرکت کنند.بخش های TCFQ

تستسوالاتمدت زمان
درک شنیداری30 سوالدر کل 30 دقیقه
بیان گفتاری6 سوالکل 15 دقیقه

 

چگونه TCF و TCFQ بر اساس برنامه نیرو ماهر کبک درجه بندی می شوند

امتیاز TCFA1A2B1B2C1C2
امتیاز کارگر ماهر کبک برای صحبت کردن و شنیدن000567
امتیاز کارگر ماهر کبک برای خواندن و نوشتن000111
امتیاز شنیداری TCFQ0+
(0-99)
1
(100-199)
2
(200-299)
3
(300-399)
4
(400-499)
5
(500-599)
6
(600-699)
معادل CECR*A1A2B1B2C1C2
امتیاز زبان کارگر ماهر کبک برای توانایی شنیداری0000567
امتیاز اسپیکینگ TCFQ0+
(0)
1
(1-4)
2
(5-8)
3
(9-12)
4
(13-16)
5
(17-18)
6
(19-20)
معادل CECR*A1A2B1B2C1C2
امتیازات زبان کارگر ماهر کبک برای توانایی صحبت کردن0000567

 

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت