تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

ترکیه چه کسانی را نمی‌تواند دیپورت کند؟

وی والت اروپا ترکیه ویزا و مهاجرت ترکیه چه کسانی را نمی‌تواند دیپورت کند؟

دیپورت ترکیه

در خصوص برخی از اتباع خارجی حتی اگر فرد مشمول ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی نیز باشد، حکم به دیپورت از ترکیه وی داده نمی‌شود. افرادی که حائز یکی از شرایط مندرج در بندهای زیر باشند، از ترکیه دیپورت نمی‌شوند:

افرادی که در صورت دیپورت به کشور دیگر با مجازات اعدام، شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و یا تحقیرکننده روبرو خواهند شد.

افرادی که به دلیل داشتن مشکلات جدی نطیر بیماری، کهولت سن و بارداری سفر برای آنها خطرناک باشد.

افرادی که دچار بیماری‌های جدی باشند و روند درمان آنها ادامه داشته باشد و در صورت اخراج از کشور ادامه درمان آنها در کشور مقصد ممکن نباشد.

قربانیان تجارت انسان که در حال بهره‌مندی از فرآیند پشتیبانی از قربانیان تجارت انسان هستند.

قربانیان خشونت‌های جنسی، فیزیکی و روانی تا زمانی که دوره درمان آنها پایان یابد.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی