تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

معنی حروف پشت کارت اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه

وی والت اروپا ترکیه اطلاعات کاربردی معنی حروف پشت کارت اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه

حروف داخل پرانتز در کنار نوع اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه به چه معناست؟

این حروف ها هدف اجازه اقامت شما را نشان می دهد. در زیر می توانید معنی حروف کارت های اجازه اقامت کوتاه مدت را دریابید.

a) کسانی که برای تحقیق علمی می آیند
b) کسانی که دارای اموال غیر منقول در ترکیه هستند
c) کسانی که ارتباط تجاری یا تجارتی ایجاد خواهند کرد
ç) کسانی که در برنامه های آموزشی ضمن خدمت شرکت خواهند کرد
d) کسانی که برای اهداف آموزشی یا مشابه در چارچوب توافق نامه هایی که جمهوری ترکیه طرف آن است یا برنامه های تبادل دانشجو می آیند.
e) کسانی که برای مقاصد گردشگری اقامت خواهند داشت
f) مشروط به اینکه دارای یکی از بیماریهای تهدید کننده سلامت عمومی نباشند، تحت درمان قرار خواهند گرفت.
ğ) کسانی که بنا به درخواست یا تصمیم مقامات قضایی یا اداری نیاز به اقامت در ترکیه دارند
g) کسانی که از اجازه اقامت خانوادگی به اجازه اقامت کوتاه مدت تغییر کرده اند
h) در دوره های آموزش ترکی شرکت خواهد کرد
ı) کسانی که از طریق مؤسسات دولتی در آموزش، پژوهش، کارآموزی و دوره های آموزشی در ترکیه شرکت خواهند کرد
i) کسانی که تحصیلات عالی خود را در ترکیه به پایان رسانده و ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی درخواست دهند
j) اقامت سرمایه گذاری

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی