تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

راهنمای ترجمه رسمی مدارک برای ویزای مهاجرت

وی والت مشترک کشورها ویزا و مهاجرت ترجمه مدارک برای ویزا راهنمای ترجمه رسمی مدارک برای ویزای مهاجرت

ترجمه رسمی مدارک

برای کلیه مدارک ارسالی برای سفارت کانادا طبق قانون مهاجرت 3.2.1 باید ترجمه رسمی مدارک انجام گردد، مواردی مانند پرینت بانک و غیره که به صورت فارسی باید با تایید رسمی باشد. 

در زیر جزئیات مورد قبول برای ترجمه درج شده است.

ترجمه رسمی اسناد هویتی فرد

1.   ترجمه رسمی شناسنامه

ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تایید است. ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تایید است. 
الف) طبق بخشنامه وزارت امور خارجه، کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای پانزده سال ترجمه و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان قید شده باشد عینا ترجمه و چنانچه واقعه ای ثبت نگردیده باشد عبارت «تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نگردیده است» توسط مترجم درج گردد.
ب) طبق بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور، شناسنامه های سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد، ترجمه آن قابل تایید نیست، مگر اینکه صاحب سند فوت نموده و تاریخ فوت در شناسنامه قید شده باشد. 

2.  ترجمه رسمی کارت ملی

ترجمه اصل کارت ملی عکس دار قابل تایید است.

3.  ترجمه رسمی خلاصه فوت

ترجمه خلاصه فوت همراه با اصل ممهور به مهر ثبت احوال قابل تایید است. کلیه گواهینامه های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر آن سازمان قابل ترجمه و تایید است. ضمنا در شهرستان ها دفتر مربوطه واقع در بهشت زهرا این وظیفه را به عهده دارد. با دارا بودن شرایط بالا نیازی به ارائه شناسنامه باطل شده متوفی نیست.

4.   ترجمه رسمی گواهی تجرد

ترجمه گواهی تجرد در صورتی که توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه یا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصیه) صادر شده باشد، قابل تایید است.

5.    ترجمه رسمی سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ترجمه گواهی ازدواج موقت یا ترجمه اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

6.   ترجمه رسمی سند طلاق

ترجمه سند طلاق در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی سند طلاق شناسنامه یکی از دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

7.      ترجمه رسمی رونوشت سند ازدواج

ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی رونوشت سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

8.    ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق

ترجمه رونوشت سند طلاق در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رونوشت محضری سند طلاق شناسنامه یکی از دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

9.      ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه طبق اعلام پلیس بین الملل تا سه ماه پس از تاریخ صدور قابل تایید است و سندی که تاریخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه و تایید نیست.

10.   ترجمه رسمی وصیتنامه

ترجمه وصیتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیت نامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت اسناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیت های مذهبی از این قاعده مستثنی هستند.

11.    ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت همراه با اصل قابل تایید است و با دقت نظر کارشناسان محترم تایید اسناد و مدارک عکس کارت، ارزش قانونی جهت ترجمه و تایید ندارد.

12.   ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی

ترجمه گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل تایید است و با دقت نظر کارشناسان محترم، تایید اسناد و مدارک عکس گواهینامه ارزش قانونی جهت ترجمه و تایید ندارد.

13.   ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی بین المللی

تائید ترجمه و برابر اصل کپی گواهینامه که توسط مترجم رسمی انجام گردیده، از نظر این اداره کل بلامانع است.

14.     ترجمه رسمی گواهی ولادت

ترجمه گواهی ولادت با مهر پزشک مربوط و تایید سازمان نظام پزشکی فقط تا 15 روز بعد از تولد قابل تایید است. پس از گذشت 15 روز، ترجمه گواهی ولادت با ارائه شناسنامه و تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تایید سازمان نظام پزشکی، قابل تایید است.

15.    ترجمه رسمی گواهی مفقودی کارت پایان خدمت و معافیت

ترجمه گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت پایان خدمت و معافیت قابل تایید است.

16.    ترجمه رسمی گواهی مفقودی کارت گواهی نامه رانندگی 

ترجمه گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت گواهی نامه رانندگی قابل تایید است.

ترجمه رسمی اسناد مالکیتی

1.    ترجمه رسمی سند مالکیت

ترجمه اصل سند مالکیت در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقالات باشد، قابل تایید است. ضمنا اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاه های عمومی و انقلاب جهت آزادی متهمی به وثیقه گذاشته شده باشد، قابل تایید نیست. همچنین ترجمه المثنی سند مالکیت که به مهر ادارات ثبت اسناد ممهور شده باشد و با داشتن مهر و امضای دفترخانه رسمی قابل تایید است. لازم به ذکر است رونوشت برابر اصل سند مالکیت به هیچ وجه قابل ترجمه و تایید نیست.

2.    ترجمه رسمی وکالت نامه

ترجمه وکالتنامه در صورتی قابل تایید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سربرگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده باشد. چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدین متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است.

3.   ترجمه رسمی وکالت نامه تفویضی


ترجمه وکالت نامه تفویضی با ارایه وکالت نامه اصلی قابل تایید است.

4.       ترجمه رسمی وکالت نامه در مورد حضانت فرزند

ترجمه وکالت نامه در مورد حضانت فرزند با داشتن رای دادگاه عمومی و انقلاب قابل تایید است.

5.      ترجمه رسمی وکالت نامه در مورد حفاظت فیزیکی از فرزند

ترجمه وکالت نامه در مورد حفاظت فیزیکی از فرزند در صورت عدم قید حضانت یا سرپرستی، قابل تایید است.

6.     ترجمه رسمی بیع نامه

ترجمه بیع نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تایید است و بیع نامه هائی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند، فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آن ها قابل تایید نیست.

7.     ترجمه رسمی اجاره نامچه

ترجمه اجاره نامچه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تایید است و اجاره نامچه هایی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آنها قابل تایید نیست.

8.     ترجمه رسمی تعهد نامه

ترجمه تعهد نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تایید است.

9.      ترجمه رسمی تفویض وکالتنامه و سایر نقل و انتقالات

ترجمه تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر قابل تایید هستند. لازم به ذکر است در مورد تایید ترجمه تفویض وکالت ارائه وکالت نامه های قبل جهت استناد و رویت الزامی است.

10.      ترجمه رسمی اقرار نامه

ترجمه اقرارنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تایید است. ضمنا یادآوری می شود که با توجه به متن اقرار نامه ارائه مدارک لازم جهت رویت و استناد به کارشناسان تایید اسناد و مدارک الزامی است. مثلا برای ترجمه اقرار به تجرد گواهی تجرد از ثبت احوال مورد نیاز است.

11.     ترجمه رسمی استشهادیه

ترجمه استشهادیه قابل تایید رسمی نیست مگر در دو مورد ذیل:
الف) استشهادیه اعلام آدرس مسکونی:
ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با ثبت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی و تایید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تایید است.
ب) استشهادیه افراد تحت تکفل:
ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند قابل تایید است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از 60 سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا زمان رسیدن به سن قانونی (18 سالگی) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تایید استشهادیه الزامی است. ضمنا استشهادیه افراد تحت تکفل باید به تایید دفتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

12.     ترجمه رسمی احکام

ترجمه احکام قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و صورت جلسه های دادگاه و گواهینامه های صادره از دادگاه ها با مهر بلا مانع بودن ترجمه توسط شعبه صادر کننده حکم قابل تایید است. به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حجر و قیم نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می شود. در ضمن ترجمه آرای غیر قطعی صادر شده از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود نیز قابل تایید است.

13.    ترجمه رسمی احکام طلاق

ترجمه احکام طلاق یا اقرار عدم امکان سازش که منجر به جدائی نگردیده باشد قابل تایید نیست و چنانچه ذینفع اظهار به جدائی نماید ارائه سند طلاق یا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد جهت استناد سند ترجمه شده الزامی است.

14.     ترجمه رسمی اظهار نامه و دادخواست

ترجمه اظهار نامه و دادخواست به دلیل اینکه در مراحل اولیه تشکیل پرونده است، قابل تایید نیست.

15.    ترجمه رسمی احکام و کلیه اوراق قضائی و مدارک ارسالی

تایید ترجمه کلیه مدارکی که از دادگاه ها، دادسراها، آگاهی نیروی انتظامی و ادارات دولتی صادر می گردد و از طریق این اداره کل به مترجمین رسمی زبان ارجاع می گردد بلامانع است.

16.    ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمان های دولتی

ترجمه مدارکی که جنبه مکاتبه بین سازمان های اداری داشته باشد، مدرک و سند رسمی تلقی نمی گردد و فقط مقررات و آئین نامه قابل تایید هستند.

17.    ترجمه رسمی ارزیابی املاک

ترجمه برگه ارزیابی از املاک و مستغلات در صورتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده باشد ضمن تائید کانون کارشناسان قابل تایید است.

18.     ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد

ترجمه استعلام ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تایید است.

ترجمه رسمی مدارک آموزش، دانشگاهی و تحصیلی

1.   ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات مقطع تحصیلی ابتدائی

ترجمه کلیه مدارک مقطع ابتدائی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید است، به استثناء گواهی پایان مقطع تحصیلی ابتدائی (پنجم ابتدایی) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.

2.     ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات و گواهی های مقطع راهنمایی

ترجمه کلیه مدارک مقطع راهنمایی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید نیست به استثناء گواهی پایان مقطع راهنمائی (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.

3.    ترجمه رسمی مدارک و ریزنمرات و گواهی های مقاطع متوسطه


ترجمه کلیه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید به استثناء گواهی پایان مقطع متوسطه (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید آموزشگاه مربوطه و آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد. ضمنا مدارک آموزشی در مقطع کاردانی با تایید آموزش و پرورش کل قابل تایید است.

4.     ترجمه رسمی مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم علوم تحقیقات و فن آوری با امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تایید هستند. لازم به ذکر است کلیه مدارک مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری از سال 1354 به قبل نیاز به مهر و امضاهای پیوست را ندارد.

5.    ترجمه رسمی مدارک و ریزنمرات و گواهی های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ترجمه دانشنامه های مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات فارغ التحصیلان، مدارک پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی شده قابل تایید است.

6.     ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریز نمرات فارغ التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تایید سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تایید است. لازم به ذکر است تایید ترجمه مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرین بخشنامه این سازمان است.

7.     ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات و گواهی صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی

ترجمه مدارک صادره از سوی دانشگاه های غیر انتفاعی با امضاهای معرفی شده آن دانشگاه و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قابل تایید هستند.

8.    ترجمه رسمی کارت دانشجوئی


ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تایید نیست.

9.    ترجمه رسمی گواهی های کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی


ترجمه گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با تایید سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل تایید است.

10.    ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی

ترجمه گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشکده قابل تائید است.

11.    ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی

ترجمه کلیه مدارک صادره از طرف این موسسات در صورتی که زیرنظر وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری باشند با مهر و امضاهای مجاز قابل تایید هستند.

12.    ترجمه رسمی مدارک و دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی کشور


ترجمه کلیه دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی ممهور به مهر سازمان قابل تایید است.

13.    ترجمه رسمی ارزشنامه های تحصیلی

ترجمه ارزشنامه های تحصیلی (ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا بهداشت ) با مهر بلامانع بودن ترجمه توسط وزارتخانه مربوطه قابل تایید است.
لازم به ذکر است در صورت ارائه ارزشنامه تحصیلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه، صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تایید وزارت امورخارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمی به فارسی برگردان نموده و بعد از آن به زبان مورد نیاز خود ترجمه نماید.

14.    ترجمه رسمی مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه

ترجمه کلیه مدارک صادره از حوزه های علمیه قابل تایید است.

15.    ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

ترجمه کارت نظام پزشکی با امضاء رئیس نظام پزشکی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تایید است.

16.    ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی

ترجمه کارت نظام مهندسی با امضاء رئیس نظام مهندسی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تایید است.

17.    ترجمه رسمی کارت مربی گری

ترجمه کارت مربی گری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل تایید است.

18.   ترجمه رسمی کارت اقتصادی

ترجمه کارت اقتصادی با دارا بودن مهر وزارت اقتصاد و دارایی قابل تایید است.

19.    ترجمه رسمی ترجمه سرفصل دروس

ترجمه سرفصل دروس با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قابل تایید است.

20.    ترجمه رسمی کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

ترجمه کارنامه (ریز نمرات کنکور سراسری یا آزمایشی) قابل تایید نمی باشد.

21.    ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی

ترجمه گواهی قبولی در کنکور سراسری با مهر سازمان سنجش و اداره کل امور دانشجویان داخل و وزارت علوم قابل تایید است.

ترجمه رسمی برگه ها و گواهی های آموزشی

1.    ترجمه رسمی گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

ترجمه گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید است اما گواهینامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است. 

2.    ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی

ترجمه دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) که از طرف ادارات و یا سازمان های دولتی صادر شده باشد قابل تایید است.

3.    ترجمه رسمی گواهی های مراکز آموزشی دوره های زبان

ترجمه گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با درج موضوع فعالیت آموزشی برای شرکت و در غیر اینصورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تایید است.

4.    ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی

ترجمه دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف شرکت ها ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع فعالیت شرکت و مجوز آموزش قابل تایید است.

5.    ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها

ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تایید است.

6.    ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی

ترجمه گواهی نامه های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تایید است.

ترجمه رسمی مدارک مربوط به شرکت ها و سازمان ها

1.    ترجمه رسمی اساسنامه

ترجمه اساسنامه با مهر برجسته ثبت شرکت ها قابل تایید است. لازم به ذکر است که مهر ثبت شرکت ها در اکثر شهرستانها به صورت معمولی (استامپی) است.

2.    ترجمه رسمی سهام

ترجمه صورت جلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکت ها قابل تایید است. برگه های شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است.

3.    ترجمه رسمی اوراق سهام

ترجمه اوراق سهام شرکت های سهامی عام با دارا بودن مهر و امضای شرکت صادر کنند و ترجمه اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است. ترجمه اوراق سهام صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تایید است. 
الف) ترجمه اسامی سهام داران شرکت میزان سهم آن ها، در صورت ذکر در شرکت نامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است.
ب) چنانچه میزان سهام در روزنامه رسمی یا اساس نامه قید نشده باشد و مبلغ آن بیش از 100000000 (ده میلیون تومان) باشد، استعلام از شرکت صادر کننده الزامی است.

4.    ترجمه رسمی آگهی تغییرات

ترجمه گواهینامه های مالیاتی و ترازنامه شرکت ها با مهر ممیز مالیاتی قابل تایید است.

5.    ترجمه رسمی گواهی های مالیاتی

ترجمه گواهی های مالیاتی و ترازنامه شرکت ها با مهر ممیز مالیاتی قابل تایید است.

6.     ترجمه رسمی دوره های تخصصی

ترجمه معرفی نامه کارکنان شرکت ها جهت دوره های تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل تایید است.

7.     ترجمه رسمی لیست بیمه

ترجمه لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت بیمه یا مهر باجه دریافت تامین اجتماعی قابل تایید است.

8.    ترجمه رسمی گواهی های کار صادره از شرکت ها

ترجمه گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل تایید است. لازم به ذکر است در صورتی که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصی میزان تحصیلات قید شده باشد، ارائه مدرک تحصیلی صاحب سند جهت استناد تایید ترجمه الزامی است. ضمنا گواهی های صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه وقت نیازی به دفترچه بیمه ندارد.

ترجمه رسمی سابقه کار 

در صورتی که در گواهی های صادره در هر یک از موارد ذیل، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است.

1.    ترجمه رسمی گواهی های کار از موسسات و ادارات دولتی

ترجمه گواهی کار از طرف ادارات موسسات و سازمان های دولتی با ارائه حکم مربوط قابل تائید است.

2.    ترجمه رسمی گواهی های کار صادره از مهد کودک ها

ترجمه گواهی های کار صادره از مهد کودک ها و مراجعی که فعالیت آن ها زیر نظر سازمان بهزیستی است ضمن تایید این سازمان قابل تایید است.

3.    ترجمه رسمی گواهی های کار صادره از کارخانجات

ترجمه گواهی های کار صادره از کارخانجات ضمن ارائه مجوز فعالیت برای کارخانه (صادره از سازمان صنایع) و یا مهر سازمان قابل تایید است.

4.    ترجمه رسمی گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری

ترجمه گواهی های کار آژانس های هواپیمایی و گردشگری چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر این صورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا مجوز وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی قابل تایید است.

5.    ترجمه رسمی گواهی های کار صادره از داروخانه ها

ترجمه گواهی های کار صادره از داروخانه ها با مهر انجمن داروخانه داران قابل تایید است.

6.    ترجمه رسمی گواهی های کار از مشاغل آزاد

ترجمه گواهی های کار مشاغل آزاد ضمن تایید اتحادیه یا ارائه جواز کسب مورد تایید است.

7.    ترجمه رسمی گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاه ها

ترجمه گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها با تایید وزرات بهداشت و درمان و گواهی های پزشکی با تایید سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.

8.    ترجمه رسمی گواهی های کار صادره از تعاونیها

ترجمه گواهی های کار صادره از تعاونیهای مسکن و تعاونیهای مصرف قابل تایید است.

9.    ترجمه رسمی گواهی های کار صادره از دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران

ترجمه گواهی های کار برای سردفتران با تایید کانون سردفتران و برای سایر افراد شاغل با دارا بودن مهر دفترخانه و برای شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل تایید است.

10.    ترجمه رسمی گواهی های بیمه

ترجمه گواهی های صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و … با مهر اداره بیمه قابل تایید است.

ترجمه رسمی برگه های متفرقه

1.    ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تایید سازمان نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی قابل تایید است. 

2.    ترجمه رسمی قبوض آب و برق و تلفن

ترجمه قبض های آب و برق و تلفن و گاز قابل تایید است.

3.    ترجمه رسمی فیش های حقوقی

ترجمه فیش های حقوقی از ادارات دولتی قابل تایید است.

4.    ترجمه رسمی حساب های بانکی

ترجمه گواهی گردش حسابهای بانکی تا مبلغ 100000000 ریال معادل ده میلیون تومان در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک مربوطه قابل تایید است.

5.    ترجمه رسمی موجودی حساب

ترجمه گواهی موجودی حساب تا 100000000 ریال معادل ده میلیون تومان در سربرگ مخصوص بانک قابل تایید است. و مبالغ بالای این رقم توسط امور بین الملل وابسته به بانک ها واقع در تهران صادر می گردد. لازم به ذکر است گواهی های فوق به زبان انگلیسی صادر و نیازی به ترجمه ندارد.

6.    ترجمه رسمی پاسپورت

ترجمه پاسپورت در صورتیکه زمان انقضاء آن نگذشته باشد قابل تایید بوده و کپی برابر اصل از پاسپورت که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد قابل تایید است.

7.    ترجمه رسمی کارت بازرگانی

ترجمه کارت بازرگانی با تایید وزارت بازرگانی که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تایید است.

8.    ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی

ترجمه گواهینامه های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل تایید بوده و کپی برابر اصل از گواهینامه های دریانوردی که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تایید است.

9.    ترجمه رسمی احکام قهرمانی و رشته های ورزشی

ترجمه حکم قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی قابل تایید است.

10.    ترجمه رسمی بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات

ترجمه بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمایی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی یا وزرات راه قابل تایید است.

11.    ترجمه رسمی گواهی های کشتیرانی

ترجمه گواهی های صادره از کشتیرانی ممهور به مهر کشتیرانی والفجر 8 قابل تایید است.

12.    ترجمه رسمی اسناد کشتی ها

ترجمه اسناد خرید و فروش کشتی با دارا بودن مهر دفتر اسناد رسمی و تایید سازمان بنادر و کشتی رانی قابل تایید است. ترجمه اسناد کشتی های دول خارجی که در ایران قصد فروش دارند، با دارا بودن تایید مقامات مربوط به کشور متبوع کشتی و تایید کنسولی آن در ایران و تایید وزارت امور خارجه در ایران قابل تایید است. ترجمه اسناد کشتی هایی که طرف ایرانی در ایران قصد فروش دارد با دارا بودن تایید سازمان بنادر و کشیرانی یا وزارت راه قابل تایید است. 

13.    ترجمه رسمی گواهی های وکلا

ترجمه گواهی های صادره از دفاتر وکالتی و پروانه وکالت با تایید کانون وکلا قابل تایید است. ضمنا متذکر می شود چنانکه گواهی های صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصدیق شعبه مربوطه قابل تایید است.

14.    ترجمه رسمی پروانه های پزشکی و داروخانه

ترجمه پروانه مطب، پروانه دایم پزشکی، پروانه تاسیس داروخانه (صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با دارا بودن مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در غیر این صورت با ارایه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت قابل تایید است.

15.    ترجمه رسمی پروانه کسب

ترجمه پروانه کسب قابل تایید رسمی است .

16.    ترجمه رسمی گواهی های فرهنگی هنری

ترجمه گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و فعالیتهای هنری ضمن تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل تایید است.

17.    ترجمه رسمی گواهی مربوط به روستاهای دورافتاده

ترجمه گواهی های مربوط به اشخاص در روستاهای دورافتاده با تایید فرمانداری منطقه یا بخشداری و در صورت در دسترس نبودن با مهر و امضاء شورای اسلامی محل یا ناحیه انتظامی منطقه قابل تایید است.

18.   ترجمه رسمی گواهی های بهداشتی غذایی

ترجمه گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با دارا بودن تاییدیه از معاونت غذا و دارو یا دانشگاه های علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی قابل تایید است.

19.    ترجمه رسمی گواهی های استاندارد محصولات صادراتی

ترجمه اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با دارا بودن مهر و امضای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قابل تایید است.

20.    ترجمه رسمی شناسنامه ساختمان و پایان کار

ترجمه شناسنامه ساختمان و پایان کار با دارا بودن مهر شهرداری محل احداث بنا قابل تایید است.

21.    ترجمه رسمی تقدیرنامه ها

ترجمه تقدیرنامه ها قابل تایید است، مگر در صورت قید مدرک تحصیلی که تایید آن منوط به ارائه مدرک مورد استناد است.

22.    ترجمه رسمی گواهی های انجمن مهندسین

ترجمه گواهی های صادره از از سوی انجمن مهندسین با دارا بودن مهر انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل تایید است.

23.    ترجمه رسمی گواهی های دفاتر وکالت و پروانه وکالت

ترجمه گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با دارا بودن تایید کانون وکلا یا مراکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قابل تایید است.

ترجمه رسمی افراد خارجی

1.    ترجمه رسمی کارت اقامت

ترجمه کارت اقامت صادره از اداره امور اتباع خارجی وابسته به وزارت کشور با دارا بودن معرفی نامه کتبی از اداره مزبور قابل تایید است.

2.    ترجمه رسمی کارت تردد

ترجمه تردد اتباع خارجی فقط جهت استفاده داخلی است و قابل ترجمه و تایید نیست.

3.    ترجمه رسمی احوال شخصیه

ترجمه گواهی های صادره از وزارت کشور در خصوص احوال شخصیه اتباع خارجی مانند تعداد فرزند، مشخصات همسر و … قابل تایید است.

4.    ترجمه رسمی گواهی ولادت

ترجمه گواهی ولادت اتباع خارجی با دارا بودن مهر ثبت احوال امور خارجه یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز قابل تایید است.

5.    ترجمه رسمی گواهی فوت

ترجمه گواهی فوت اتباع خارجی متوفی در ایران با ارائه گواهی فوت از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشک قانونی قابل تایید است.

6.    ترجمه رسمی اسناد مربوطه به ازدوج های بنیاد صدر

ترجمه ازدواج های شرعی صادره از (بنیاد صدر) مربوط به اتباع خارجی که در ایران دارای سفارتخانه نیستند قابل تایید نیست.

7.   ترجمه رسمی کارت سبز اتباع خارجی

ترجمه کارت سبز اتباع خارجی ، ضمن صدور گواهی از فرمانداری های محل سکونت جهت اصالت کارت سبز به استناد بخشنامه قابل تایید است.

8.   ترجمه رسمی گواهی ازدواج خارجیان

ترجمه گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) با ارائه نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با مهر و امضای معرفی شده قابل تایید است.

9.   ترجمه رسمی گواهی های صادره ازدواج های شرعی

ترجمه گواهی های صادره از سوی فرمانداری ها در مورد ازدواج های شرعی اتباع خارجیکه فاقد سفارتخانه در ایران هستند به استناد بخشنامه قابل تایید است.

ترجمه رسمی گواهی های صادره در خارج از کشور

1.   ترجمه رسمی مدارک صادره در خارج از کشور

ترجمه مدارک صادره در خارج از کشور اعم از سند ازدواج، گواهینامه، مدارک تحصیلی، پزشکی، وکالتنامه، احکام دادگاه ها و … ضمن تایید کنسولی ایران در خارج از کشور، توسط امور خارجه قابل تایید است.

2.   ترجمه رسمی گواهی های صادره مبنی بر پرداخت ارز

ترجمه گواهی های صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل تایید نیست.

3.   ترجمه رسمی گواهی های صادره خطاب به سفارت های خارجی

ترجمه گواهی های صادره از طرف سازمان های دولتی یا غیر دولتی خطاب به سفارت های خارجی قابل تایید نیست، مگر این که بدون عنوان باشد.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی