زندگی شهرهای آمریکا

بهترین شهرهای آمریکا برای زندگی

بهترین شهرهای آمریکا برای زندگی در سال 2021 معرفی شدند

در این رتبه بندی ۱۰۰ شهر بزرگ آمریکا از نظر کیفیت زندگی بر اساس شاخصه هایی نظیر: بازار کار، مهاجرت داخلی و خارجی، هزینه زندگی، کیفیت امکانات آموزشی، هزینه مسکن و کیفیت نظام درمانی رتبه بندی شده اند و در نهایت بر اساس دو شاخص کیفیت زندگی و شاخص ارزش رتبه بندی شده اند. این دو شاخص عددی بین صفر تا ۱۰ هستند که هر چه عدد به ۱۰ نزدیک تر باشد بهتر است.  

 استین- تگزاس
جمعیت: ۹۷۸ هزار و ۹۰۸ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۵۱ هزار و ۸۴۰ دلار 

دنور- کلرادو
جمعیت: ۴۷۸ هزار و ۲۲۱ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۵۷ هزار و ۴۰۰ دلار 

کلرادو اسپرینگز- کلرادو
جمعیت: ۴۷۲ هزار و ۶۸۸ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۵۰ هزار و ۵۰ دلار 

فایت ویل- آرکانزاس
جمعیت: ۸۷ هزار و ۵۹۰ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۴۵ هزار و ۸۳۰ دلار 

 دی موین- آیوا
جمعیت: ۲۱۴ هزار و ۲۳۷ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۵۰ هزار و ۶۰۰ دلار 

 سنت پاول- مینه سوتا
جمعیت: ۳۲۹ هزار و ۱۹۰ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۵۶ هزار و ۳۰ دلار 

سن فرانسیسکو- کالیفرنیا
جمعیت: ۸۸۱ هزار و ۵۴۹ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۶۹ هزار و ۷۰۰ دلار 

پورتلند- اورگان
جمعیت: ۶۵۴ هزار و ۷۴۱ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۵۵ هزار و ۳۳۰ دلار 

سیاتل- واشنگتن
جمعیت: ۷۵۳ هزار و ۶۷۵ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۶۳ هزار و ۱۲۰ دلار 

 رالی- کارولینای شمالی
جمعیت: ۴۷۴ هزار و ۶۹ نفر
متوسط حقوق سالانه ساکنان این شهر: ۵۳ هزار و ۷۸۸ دلار 

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023