تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

اصول ممنوعیت های ورود به ترکیه

وی والت اروپا ترکیه ویزا و مهاجرت اصول ممنوعیت های ورود به ترکیه

اصول ممنوعیت های ورود به ترکیه طبق قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی

از 1 ماه تا 5 سال :
اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را بیش از 3 ماه (شامل 3 ماه) نقض می کنند ، قبل از شناسایی این وضعیت توسط مقامات ذیصلاح، خودشان برای خروج از ترکیه به دروازه های مرزی می آیند و جریمه های اداری را پرداخت می کنند به شرح زیر است:

  • نقض بین 3 ماه تا 6 ماه : 1 ماه
  • نقض بین 6 ماه تا 1 سال : 3 ماه
  • نقض بین 1 سال تا 2 سال : 1 سال
  • نقض بین 2 سال تا 3 سال : 2 سال
  • نقض بیش از 3 سال : 5 سال

از 3 ماه تا 5 سال:
اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را نقض می کنند ، قبل از شناسایی این وضعیت توسط مقامات ذیصلاح، با وجود اینکه خودشان برای خروج از ترکیه به دروازه های مرزی می آیند اما جریمه های اداری را پرداخت نمی کنند
ب. اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را تا 3 ماه (شامل 3 ماه نمی شود) نقض می کنند و براساس تصمیم اتخاذ شده اخراج از کشور، دعوت می شوند که ترکیه را ترک کنند اما در مدت زمان تعیین شده برای آنها از کشورخارج نمی شوند و جریمه های اداری را پرداخت نمی کنند
ج. صرف نظر از اینکه جریمه های اداری را پرداخت کرده اند یا نه ، اتباع خارجی اکه حق اقامت قانونی را بیش از 3 ماه (شامل 3 ماه) نقض می کنند و براساس تصمیم اتخاذ شده اخراج از کشور دعوت شده اند که ترکیه را ترک کنند
چ. صرف نظر از اینکه جریمه های اداری ناشی را پرداخت کرده اند یا نه ، اتباع خارجی که درخواست مجوز اقامت آن ها رد شده یا مجوز اقامت آن ها باطل شده اما در مدت تعیین شده برای آن ها از کشور خارج نشده اند
د. صرف نظر از اینکه جریمه های اداری را پرداخت کرده اند یا نه ، اتباع خارجی که درخواست مجوز کار آن ها رد شده یا مجوز کار آن ها باطل شده اما در مدت تعیین شده برای آن ها از کشور خارج نشده اند
ا. صرف نظر از اینکه جریمه های اداری را پرداخت کرده اند یا نه، اتباع خارجی که در چارچوب قانون “90 روز در 180 روز” تمام حق اقامت ارائه شده توسط ویزا یا معافیت ویزا را استفاده کرده اند وعلی رغم اینکه مجاز به ورود به کشور ما با شرط ارائه درخواست اجازه اقامت در مدت 10 روز شده اند ولی برای مجوز اقامت درخواست ارائه نکرده اند
ف. صرف نظر از اینکه جریمه های اداری را پرداخت کرده اند یا نه ،اتباع خارجی که با خاتمه تصمیم نظارت اداری مشمول تعهدات جایگزین می شوند
گ. صرف نظر از اینکه جریمه های اداری را پرداخت کرده اند یا نه ، اتباع خارجی که با همراهی کارمندان مسئول از کشور اخراج گردیده اند به شرح زیر است:

  • نقض تا 3 ماه : 3 ماه
  • نقض بین 3 ماه تا 6 ماه : 6 ماه
  • نقض بین 6 ماه تا 1 سال : 1 سال
  • نقض بین 1 سال تا 2 سال : 2 سال
  • نقض بیش از 2 سال : 5 سال

حتی اگر مدت زمان تصمیم ممنوعیت ورود اتخاذ شده به پایان رسیده باشد، اتباع خارجی که جریمه های مالی اداری وسایر مطالبات عمومی را پرداخت نکرده اند تا زمانیکه جریمه های مالی مذکور را پرداخت نکنند ،اجازه ورود به کشورنخواهند داشت.

با وجود نقض حق اقامت قانونی، برای اتباع خارجی که در چارچوب شرایط زیراز کشور خارج می شوند تصمیم ممنوعیت ورود به ترکیه اتخاذ نمی شود.
الف. اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را تا 3 ماه (شامل 3 ماه نمی شود) نقض می کنند ، قبل از شناسایی این وضعیت توسط مقامات ذیصلاح، خودشان برای خروج از ترکیه به دروازه های مرزی می آیند و جریمه های اداری را پرداخت می کنند
ب. اتباع خارجی که حق اقامت قانونی را تا 3 ماه (شامل 3 ماه نمی شود) نقض می کنند و براساس تصمیم اتخاذ شده اخراج از کشور، دعوت می شوند که ترکیه را ترک کنند ودر مدت زمان تعیین شده برای آنها برای خروج به دروازه های مرزی می آیند و جریمه های اداری را پرداخت می کنند


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی