جابجایی ارزشیابی مدارک در کانادا

آدرس دفتر WES در کانادا

آدرس جدید دفتر وس WES در کانادا

وس به متقاضیان پیشنهاد داده است برای ارسال مدارک از روش الکترونیکی استفاده کنند و همچنین از مقصد موردنظر بخواهند که گزارش های الکترونیکی وس را تا رسیدن نسخه کاغذی قبول کنند. گفته شده است که بسیاری از موسسات آموزشی گزارشات الکترونیکی را میپذیرند.

همچنین اعلام شده است که آدرس جدید دفتر وس کانادا از این به بعد به شرح زیر خواهد بود:

102-2820 14th Avenue
Markham, ON L3R 0S9
Canada

مدارک افرادی که پیش از این بسته های خود را ارسال کرده اند، به آدرس جدید منتقل می شود اما متقاضیان جدید باید مدارک را به آدرس جدید ارسال کنند.

این دفتر مراجعه کننده حضوری نمی پذیرد، به اطلاعات گزارش ارزیابی دسترسی ندارد و فقط پروسه بررسی در آن صورت میگیرد.

منبع خبر: wes.org


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023